سلیمانی رفت، دبیری نیامد!

سلیمانی رفت، دبیری نیامد!

با وجود برکناری سلیمانی و حضور آرش جابری در سازمان لیگ، باشگاه دبیری تبریز قصد بازگشت به فوتسال را ندارد.؛