تحقیر شدیم!

تحقیر شدیم!

نمایش مس در جام باشگاه های جهان چیزی جز تحقیر آمیز نبود.؛