کد خبر : 157583
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۹:۴۹

غلامی: کرونا ، قهرمانی در آسیا را سخت تر کرده است

غلامی: کرونا ، قهرمانی در آسیا را سخت تر کرده است

کاپیتـان تیـم ملـی فوتسـال بانـوان گفـت: تمرینـات خـود را زیـر نظـر بدنسـاز تیـم ملـی پیگیـری کـرده و در مدتـی کـه تمـام دنیـا درگیـر ویـروس کرونـا هسـتند، سـعیم بـر ایـن بـود تـا بتوانـم آمادگـی خـود را حفـظ کنـم.

به گزارش پایگاه خبری فوتسال ایران ، کاپیتـان تیـم ملـی فوتسـال بانـوان گفـت: تمرینـات خـود را زیـر نظـر بدنسـاز تیـم ملـی پیگیـری کـرده و در مدتـی کـه تمـام دنیـا درگیـر ویـروس کرونـا هسـتند، سـعیم بـر ایـن بـود تـا بتوانـم آمادگـی خـود را حفـظ کنـم.
نسـیمه غلامـی، کاپیتـان تیـم ملـی فوتسـال بانـوان دربـاره شـرایط و وضعیـت تمرینهایـش پـس از توقـف اردوهـای ملـی گفـت: طبـق برنامـه هفتگـی کـه مربـی بدنسـاز تیـم ملـی در اختیـار ملـی پوشـان قـرار میدهـد در منـزل تمرینـات قدرتـی را پیگیــری می کنیــم. بــا توجــه بــه اتفاقــات رخ داده کارمــان در مســابقات قهرمانــی آســیا ســختتر شــده اســت خوشــبختانه رقابتهـای قهرمانـی آسـیا بـه تعویـق افتـاده و از ایـن بابـت نگرانـی وجـود نـدارد. مـا هدفمان کسـب سـومین جـام قهرمانی در آسـیا اسـت کـه امیـدوارم بـا حمایـت مسـئولین فدراسـیون، برنامـه ریـزی واردوهـای پیاپـی بـه ایـن مهـم دسـت یابیـم.
وی در پایــان گفــت: کرونــا واقعــا ویــروس خطرناکــی اســت. مــردم بایــد در خانه هایشــان بماننــد تــا هــر چــه زودتــر ایــن بیمـاری ریشـه کـن شـود. آرزوی قلبـی ام ایـن اسـت تـا بـا ریشـه کـن شـدن ایـن بیمـاری مـردم ایـران و جهـان یـک بـار دیگـر در ســامت بــه زندگــی عــادی بازگردنــد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.