کد خبر : 157584
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۹:۵۴

نیــاز جــدی بــه شــروع مســابقات لیــگ داریــم

ناظــم الشــریعه : تلاش اولیــه مــا رســاندن سـطح مالکیـت تیـم بـه اسـتاندارد جهانـی اسـت / چنـد بازیکـن جـوان بــرای نخســتین بــار بــه تیــم ملــی بزرگســالان دعــوت شــدند

ناظــم الشــریعه : تلاش اولیــه مــا رســاندن سـطح مالکیـت تیـم بـه اسـتاندارد جهانـی اسـت / چنـد بازیکـن جـوان  بــرای نخســتین بــار بــه تیــم ملــی بزرگســالان دعــوت شــدند

ســرمربی تیــم ملــی فوتســال ایــران معتقــد اســت حضــور در دو تورنمنــت دوســتانه باعــث میشــود تــا شــرایط آمادگــی تیــم کامــل مشــخص شــود.

به گزارش پایگاه خبری فوتسال ایران ، ســرمربی تیــم ملــی فوتســال ایــران معتقــد اســت حضــور در دو تورنمنــت دوســتانه باعــث میشــود تــا شــرایط آمادگــی تیــم کامــل مشــخص شــود.

محمــد ناظــم الشــریعه، ســرمربــی تیــم ملــی فوتســال گفــت: دومیــن اردوی مــا در ســال جدیــد پــس از انجــام تســت PCR در مرکــز ملــی فوتبــال آغــاز شــد.

وی بـه خبرنـگار فدراسـیون فوتبـال گفـت: از چنـد بازیکـن جـوان دعــوت کردیــم و برخــی از آنهــا بــرای نخســتین بــار اســت کــه بــه تیــم ملــی بزرگســالان دعــوت شــدند. بازیکنانــی کــه در فصــل گذشــته در تیــم هــای باشــگاهی خــود درخشــیدند و توانایــی حضــور در ایــن رده را دارنــد. از جملــه مســعود یوســفی، حمیــد کدخدایـی، رضـا قنبـری، محمـد بیضایـی و دیگـر بازیکنانـی کـه در رده امیــد مشــغول بــه فعالیــت بودنــد.

وی ادامـه داد: هـدف اصلـی مـا حفـظ و توسـعه مالکیـت تــوپ اســت و در همــه اردوهــا تلاش اولیــه مــا رســاندن سـطح مالکیـت تیـم بـه اسـتاندارد جهانـی اسـت.

ناظم‌الشـریعه درخصـوص شـرایط فعلـی بازیکنـان گفت: یـک سـری اطلاعات بـه بازیکنـان داده بودیـم تـا تمرینـات را خودشــان پیگیــری کننــد. واقعیــت ایــن اســت کــه ۳ الـی ۴ مـاه دور بـودن از شـرایط مسـابقه، باعـث شـده تـا بازیکنـان اکنـون شـرایط خوبـی نداشـته باشـند، البتـه بـد هـم نیسـتند. تمریـن و ممارسـت باعـث افزایـش مجـدد سـطح تاکتیکـی و بدنـی بازیکنـان خواهـد شـد.

وی در پایــان گفــت: جلســه‌ای را هفتــه آینــده بــا کمیتــه فوتســال و ســازمان لیــگ فوتســال خواهیــم داشــت. بایــد برنامــه ریــزی خوبــی داشــته باشــیم. همــه چیــز بــه لیــگ بــاز مــی گــردد و بــا توجــه بــه اینکــه فقــط ۳ مــاه تــا مســابقات قهرمانــی آســیا داریــم، نیــاز جــدی بــه شــروع مســابقات لیــگ داریــم تــا در شــرایط مســابقه قــرار بگیرنــد. بــه هــر حــال برگــزاری دیدارهــای دوســتانه بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی از جملــه ویــروس کرونــا بســیار ســخت شــده، پــس بایــد از شــروع و انجــام مســابقات لیــگ نهایــت بهــره را ببریــم.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۱
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.

ناشناس سه شنبه , ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۸

آقاى سرمربى چرا اینقدر دنبال فریب اذهان عمومى هستى؟!! این بازیکنان جوان را فقط براى خط زدن به تیم ملى دعوت میکنى که بگى دنبال جوان کردم هستم؟!! از الان ترکیب تیم ملى مشخص هست حتى بعضى ها زحمت نمیکشند اردو بیایند!!!! فقط دنبال نمایش هستى بالاخره دستت رو میشه آقاى ناظم مدرسه!!!