کد خبر : 194434
تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۲
-

باید مثل اسپانیا و برزیل فوتسال مستقل شود

شــمس: معصومی و حسن زاده بهترین های تاریخ فوتسال ایران هستند/ ناظم الشریعه جاه طلب بسیار موفق عمل کرده است/فوتسال ایران خیلی به فوتســال برزیل نزدیک است/در مورد یاری و مظفر نظری ندارم

شــمس: معصومی و حسن زاده بهترین های تاریخ فوتسال ایران هستند/ ناظم الشریعه جاه طلب بسیار موفق عمل کرده است/فوتسال ایران خیلی به فوتســال برزیل نزدیک است/در مورد یاری و مظفر نظری ندارم

رئیس کمیته فوتســال کانون مربیان ایران با چهره همیشــگی خندانش دعوت ما را برای انجام گفتگو پذیرفت و به سواالت ما پاسخ داد که حاصل این گفتوگو را میخوانید.

به گزارش پایگاه خبری فوتسال ایران، در پنج ســالگی همراه خانــواده به تهران مهاجرت کرد. در دبیرستان فلسفی در خیابان پیــروزی دیپلم ریاضی گرفت. پس از خدمت ســربازی در رشته تربیت بدنی ادامه تحصیل داد و لیسانس تربیت بدنی را در سال ۱۳۶۸ گرفــت. وی همزمان با تحصیل دانشــگاهی، در آموزش و پرورش بــه عنوان معلم ورزش استخدام شــد. در حال حاضر نیز بازنشسته آموزش و پرورش اســت. حســین شمس را میتوان پدر فوتســال ایران نامید. چهره ای دوســت داشــتنی و کســی که باعث شد مانســبت به این رشــته نگاهمان تغییر کند. بابودن او در ســکان تیم ملــی بود که روزهای طالیی فوتســال ایران شــروع شد. هنوز جام جهانــی ۲۰۰۸ و آن بازیهای درخشــان در
خاطرمان مانده است.
مردی که هر جا رفته منشــا خیر شــده.قهرمانیهــای پیاپی با تیم ملی بزرگســالان ایران و آقایی در آسیا و همچنین قهرمانیهای پیاپی با تیمهای ملی دانش آموزی، دانشجویی و ناشنوایان، این مدرس بین المللی ما را چهره شناخته شده ای در دنیای فوتسال کرده است.
رئیس کمیته فوتســال کانون مربیان ایران با چهره همیشــگی خندانش دعوت ما را برای انجام گفتگو پذیرفت و به سواالت ما پاسخ داد که حاصل این گفتوگو را میخوانید.
لطفا کمی از گذشته خودتان بگویید؟
حسین شــمس متولد اول فروردین سال ۱۳۴۰ در شهرســتان ســاوه در آستانه ۶۰ ســالگی بوده و از ســال ۱۳۴۵ از ســاوه به تهران آمدیم و حدود ۵۵ ســال است که در
تهــران زندگی میکنیــم. در تیمهای تهران جوان،وحدت و ستاد مشــترک فوتبال بازی کردهام. مربی تیمهــای بانک ملی، وحدت، فتح تهران و تیم ملی فوتســال در دو دوره و همچنین در تیمهای فوتسال شن سای ساوه، علم و ادب خراســان و پاس تهران به عنوان سرمربی فعالیت داشــتم. در سال ۲۰۱۰ به انتخاب afc به عنوان مربی قرن آسیا از بین ۱۹ مربی برتر در رشته فوتسال انتخاب شدم. در گذشته آقایان حشمت مهاجرانی، مرحوم رنجبر و آقا بیاتی انتخاب شــده بودند و من چهارمین نفر از ایران بودم.
از انتخابات فدراســیون شروع کنیم، نظرتان درباره انتخابات چه بود؟
انتخابات بســیار خوب برگزار شــد و نظم و انضبــاط حرف اول را میزد. ســالن زیبای اجالس ســران را گرفته بودند که بسیار زیبا بود و هر فردی جای مشخص شده ای داشت.
این رسم شده اســت که کاندیداهای ریاست فدراســیون البی کنند و دو نفر هم با رایزنی بیشــتری که انجام داده بودند بــه دور دوم رســیدند و در نهایت عزیزی خادم با ۴۹ رای رئیس جدید فدراسیون شد.
خود شما هم در بخشی کاندیدا بودید اما برخیها کم لطفی کردند، چرا؟
بله، من هم در بحث کارشناســی ثبت نام کرده بودم ولی خب، من هم مثل علی کریمی لابی زیــادی انجام ندادم ولی توقع داشــتم فوتسالیها رای بدهند ولی انگار توقع زیادی بود. یک نفر فوتسالی به نام علی اصغر حسن زاده و شــش نفر هم مدیران عامل باشگاهها مثل پرسپولیس،الومینیوم،خوشه طالیی ساوه و رئیس اتحادیه باشگاهها به من رای دادند.
جایی خواندم شــما گفته بودید علی کریمی باید رایزنی میکرده اســت، اما فردی که شناســنامه فوتبال است به رایزنی احتیاج دارد؟
مــن گفته بودم علی کریمــی باید رایزنی میکرد و چند جایی برای سخنرانی میرفت و خودش را پرزنت میکرد، خیلی بهتر بود ولی علی فردی باهوش بود چون میدانســت رای نمیآورد برای همین این کار را نکرد.
حسین آقا عده ای عنوان میکنند ما به برنامه رای دادهایم، آیا قبلیها برنامه نداشــتهاند؟ بدتر از این هم به نظر شما ممکن است؟
به نظر من بیشــتر از اینکه افراد به برنامه رای بدهندلابیها تاثیرگذارتر بود.
چرا انتخاب اعضــای مجمع عصاره اهالی فوتبالیها نیست؟
به نظر من نقص بزرگ مجمع فدراســیون فوتبال این اســت که تعداد نفرات خیلی کم اســت. به اعتقاد من حداقل باید ۱۵۰ نفر در مجمع حضور داشــته باشــند و اکثریتی که هیاتها یا باشــگاهها دارند از آنها گرفته شود. نمایندههای فوتســال تعدادشــان خیلی کم است و فوتبال ساحلی بسیار کمتر لذا چهارده تیم فوتســال و دوارده تیم فوتبال ســاحلی میتوانند مدیر عامل آنها جزو رای دهندگان باشند و حتی بسیاری از پیشکسوتان فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی باشند تا تعداد ۱۵۰
نفر رای دهنده داشــته باشیم تا رایها واقعی تر باشد.
به نظر شما روسای هیاتهای فوتبال اســتانها که بــا نظر مســاعد رئیس فدراسیون انتخاب میشوند، میتوانند به گزینهای جز مد نظر فدراســیونیها انتخاب کنند؟ و البته مدیران باشگاهها که همه دولتی هستند، مجبور به انتخاب گزینه وزارت نیستند؟
همان گونه که رئیــس هیاتها با حمایت رئیس فدراســیون انتخاب میشوند قطعا در انتخابات وام دار هستند و در نهایت به رئیس فدراســیونی رای میدهند که از آنها حمایت کرده است.
چرا فوتسالیها و حتی اهالی فوتبال ساحلی با این همه افتخار در فدراسیون مظلوم هستند؟
چون ایــن دو رشــته کامال زیر ســلطه فدراسیون فوتبال است و هیچ استقاللی ندارد و جزیی از فدراسیون است و رئیس فدراسیون به دلیل مشکلات بســیار در زمینه فوتبال و خصوصا تیمهای ملی فوتبال دارد کمتر موفق میشود به فوتســال کمک کند. تا وقتی که فوتسال استقالل خود را به عنوان یک بخش در فدراســیون فوتبال و حــاال میتواند این حضور کمیته فوتبال ســاحلی هم باشد این دو رشــته به عنوان دو نهاد قوی که در جهان مطرح هستند و عنوان ســومی جهان هم را دارند، مستقل باشند و به عنوان یکی از نایب رئیسهای فدراسیون فوتبال مطرح باشند.
به عنوان مثال در کمیته از فنیهای فوتبال ساحلی خبری نیست، ولی خب فوتسالیها دلشان به شما گرم است..
امیدوارم در این فدراسیون به این دو رشته نگاه جدید و تاثیر گذاری وجود داشته باشد.
راهکارهای جنابعالی بــرای تبدیل شــدن به قدرت اول جهان در رشــته فوتسال چیست؟
همانطور که در صحبتهای قبلی اشــاره داشــتم راه تبدیل شدن فوتســال به عنوان قدرت اول جهان داشتن استقالل است همان طور که در اسپانیا و برزیل مشاهده میکنیم که فوتسال مستقل و زیر نظر عالیه فدراسیون فوتبال هستند تا وقتی این اتفاق برای فوتسال نیافتد و بخــش داوری، اقتصادی، آموزش و سایر قسمتها جدا نشوند به اعتقاد من بهتر از این نخواهد شد.
چــرا زور AFC اول به فوتســال و فوتبال ساحلی رسید؟
پیشبینی میشــد AFC نتواند مسابقات ً به خاطر قهرمانی آسیا را برگزار کند؛ نه صرفا کرونا بلکه کنفدراسیون آسیا دچار مشکالت مالی اســت. زور AFC به فوتسال و فوتبال ســاحلی رسید و بازیهای نوجوانان و جوانان فوتبال را هــم لغو کرد. البته اسپانســرهای کنفدراسیون آسیا هم حق دارند. به هر حال باید از این چالشــی که برای فوتســال ایجاد شده است، بهترین استفاده را ببریم.
آیا امکان دارد جام جهانی فوتســال لغو شود؟
ً لغو نمیشود. مســابقات جام جهانی قطعا همه کارهای برگزاری جام جهانی فوتسال درحال انجام است و فیفا مرتب همه چیز را زیر نظر دارد. تبعات لغو مســابقات قهرمانی آسیا برای کشورهایی مثل ایران، ژاپن و تایلند که زیر ســاختها و لیگ خوبی در فوتسال دارندکم اســت. با یک دوره لغو مســابقات، اتفاق خیلی بــدی برای این کشــورها نمیافتد اماکشــورهای دیگر که ســرمایه گذاری زیادی در فوتسال داشــتهاند مثل اندونزی، ویتنام، میانمار و… ممکن اســت دچار بی انگیزگی شوند. ممکن است این کشورها سرمایه خود را روی فوتبــال متمرکز کننــد و در نهایت فوتسال آسیا متضرر شود.
دربــاره برگزاری وبینار فوتســال با حضور سرمربی برزیل هم کمی توضیح دهید.
بــه دلیل شــیوع ویــروس کرونــا ً فعال نتوانســتهایم دوره مربیگری فوتسال در آسیا داشته باشیم اما در عین حال دو وبینار برگزار شد که یکی از آنها با »مارکینیوس« سرمربی تیم ملی برزیل بود. از صحبتهای مارکینیوس اینطور برداشت کردم که فوتسال ایران خیلی به فوتســال برزیل نزدیک است بخصوص در بخش خالقیت بازیکنان.
چشم انداز فوتسال ایران را در آینده چطور میبینید؟
با آمدن اقای عزیزی خادم همه منتظرند تا مشــاهده کنند ایشان چه نگاه جدید و برنامه ای نسبت به فوتسال دارد. ایشان فرد مدیری اســت که بتواند با طرحها و برنامههای جدید فوتســال را ارتقا دهد لذا چشم انداز فوتسال بستگی به برنامه های ایشان دارد.
سطح لیگ برتر فوتســال امسال را چگونه دیدید؟
سطح لیگ برتر در فصل جاری خوب بود فقط تعداد مســابقات کم بود ای کاش مثل فوتبال به صورت رفت و برگشت انجام میشد که امیدوارم در سال آینده انجام شود و تعداد بازیها بیشــتر شود چون با تعداد کم بازیها تیم ملی هم ضرر میکند.
آیا عملکرد مربیان در لیگ قابل دفاع بود؟
مربیان لیگ خیلی خوب کار کرده بودند. چنــد مربی جوان امســال واقعا درخشــش داشــتند مثل فرهاد کشاورز در تیم مقاومت البــرز یا محمــد کشــاورز در تیــم راگا و…
مربیهــای جوانی بودند که تیمشــان خیلی خوب فوتســال بازی میکرد و عملکرد قابل دفاعی داشتند.
برنامه خاصی بــرای تیم ملی در این مدت باقی مانده بــه جام جهانی وجود دارد؟
برای تیم ملی فوتســال در آســتانه جامجهانی دو تورنمت بزرگ در نظر گرفته شده که هر دو در کشور تایلند برگزار میشود اولی در اواخر اردیبهشت ماه با حضور هشت تیم و دومی هم در در اواخر تیرماه با حضور دوازده تیم در بانکوک انجام میشود که فرصت بسیار خوبی است. ضمن این که فدراســیون به دنبال انجام چند دیدار تدارکاتی به صورت رفت و برگشت میباشد که تاکنون مجارستان و ژاپن قطعی شده اســت و قطعا در ســال جدید با توجه به انتــاب تیمهــای حاضر در جــام جهانی درخواستهای بیشــتری نسبت به تیم ملی مطرح میشود که کمبود بازی برای تیم ملی جبران خواهد شد.
اساســیترین مشــکل حال حاضر فوتسال ما چیست؟
بــاز هم میگویــم عدم اســتقالل چون کمیتههــای مختلف فدراســیون فوتبال کار فوتســال را هم در نظر دارند که ضعف بزرگی است و باید تخصصی شود.
چه برنامههایی برای کمیته فوتسال کانون مربیان دارید؟
کمیته فوتســال و فوتبال ســاحلی کانون مربیان بسیار فعال اســت ما بیشتر در بحث آموزش داریــم کار میکنیم. یکــی دیگر از کارهای این کمیته تهیه گاهنامه به نام مربی است که مطالب فوتسال و فوتبال ساحلی در آن کار میشــود و به دنبال تعامل بیشــتر با کمیته آموزش فدراسیون هستیم باید ببینیم رئیس فدراسیون چه تعریف و ذهنیتی دارد. به هر حال کانــون مربیان در صورت موافقت فدراســیون میتواند در کمیته آموزش فعال شود و در کشور گسترش دهد.
کمی درباره اقــدام خوبتان در کانون مربیان بــرای خانه دار کــردن مربیان توضیح دهید…
مــا در کانون مربیان تفاهــم نامه ای را با یکی از بزرگترین شرکتهای ساخت مسکن در س کشــور و تهران منعقد کردیم که این شــرکت بزرگ به نام »بیم« قرار شــد ۲۰۰ واحد مســکن ارزان قیمــت را در منطقه ۲۲ تهران برای مربیان فوتبال آماده کند که این کار در حال انجام است تعداد زیادی از مربیان ثبــت نام کردند و در صورتی که هر اســتانی تمایل داشته باشــد این شرکت حاضر است در آنجا زمین خریــداری کند و برای مربیان مسکن بســازد. به نظر من نیاز اولیه مربیان فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی کشور تهیه مسکن اســت تا دغدغه ای نداشته و بتوانند کارشان را بهتر انجام دهند.
حســین آقا چه شــد که به رشته فوتسال روی آوردید؟
بعد از اینکه ســه بار با تیــم فتح قهرمان مسابقات جام رمضان تهران شدم آقای صفایی فراهانی مرا دعوت کردند و ســرمربیگری تیم ملی پیشنهاد شــد. از آنجا بود که از فوتبال جدا شده و به فوتسال پیوستم.
به همراه تیــم ملی فوتســال چه افتخاراتی دست پیدا کردید؟
با تیم ملی فوتســال پنج بار قهرمان جام مسابقات آســیا شــدم،دوبار به جام جهانی رفتــم یک بار مقــام نهم در ســال ۲۰۰۰ و پنجم جهان در در برزیل ســال ۲۰۰۸ ،ســه بار نایب قهرمان گرند پریکس برزیل شــدم، بهترین مربی جهان در ســال ۲۰۰۹ و مربی قرن آسیا در سال ۲۰۱۰ و همچنین چندین بار با تیمهای شــن سا، پاس، ارم کیش، علم وادب و.. به مقامهای قهرمانی و تایب قهرمانی دست پیدا کردم.
کدام بازی تیم ملی را همیشه به ذهن دارید؟
بازی با تیــم ملی ایتالیــا در مرحله دوم مســابقات جام جهانی ۲۰۰۸ بود که علیرغم شایستگی و فقط با اختالف یک گل از رفتن به نیمه نهایی محروم شــدیم و بازی را در آن مسابقه ۵ بر ۵ مساوی کردیم.
حسین آقا امکانش است خاطره زدن ۳۶ گل به سنگاپور را تعریف کنید؟
تیم ملی در اولین دوره جام ملتهای آسیا که در ســال ۱۹۹۹ به میزبانی مالزی برگزار شد شــرکت کرد و موفق شدیم در پایان آن رقابتها به مقام قهرمانی دست پیدا کنیم. در آن زمــان بازیها به نحوی برنامهریزی شــده بود که باید در ۲ نوبت صبح و عصر به مصاف حریفان میرفتیم. در بازی اول ما که صبح برگزار شــد برابر تیم ملی قرقیزســتان قــرار گرفتیم و موفق شــدیم این تیــم را با نتیجه پــر گل ۲۱ بر صفر شکست دهیم. بعد از ظهر همان روز به مصاف تیم ملی سنگاپور رفتیم و در آنجا هم
توانســتیم این تیم را بــا نتیجه پر گل ۳۶ بر صفر شکســت بدهیم. این یعنی اینکه ما در یک روز موفق شدیم ۵۷ گل به ثمر برسانیم. در بازی با تیم ملی سنگاپور وقتی توانستیم ۳۶ گل بــه این تیم بزنیــم، در بین ۲ نیمه عباس ترابیان )رئیس ســابق کمیته فوتسال( در رختکن تیم ملی حاضر شد و گفت که بهتر است دیگر به ســنگاپوریها گل نزنیم. وقتی ما دلیــل این موضوع را از او جویا شــدیم او گفت: ســفیر کشور سنگاپور در سالن مسابقه حضور دارد و در کنار محسن صفایی فراهانی
)رئیس وقت فدراسیون فوتبال( نشسته و این ۳۶ گل باعث شــده روابط سیاســی ۲ کشور دچار مشکل شود. پس برای اینکه رابطه سیاسی کشورمان با سنگاپوریها با مشکل مواجه نشود بهتر است دیگــر به این تیم گل نزنیم. به همین دلیل با وجود اینکه ما میتوانستیم گلهای بیشتری به سنگاپوریها بزنیم تصمیم گرفتیم به خاطر
روابط سیاسی هم که شده از گل زدن به این تیم خودداری کنیم.
فوتسال در این ســالها چه تفاوتی داشته است؟
تخصصیتر شده اســت و هر روز در حال پیشرفت لذا باید با علم روز حرکت کرد.
بهترین بازیکن فوتسال ایران؟
بازیکنی که همیشــه در ذهــن من باقی مانده بدون شک بابک معصومی بود کاپیتان تیم ملی و یکی از بهتریــن بازیکنانی که در طول تاریخ فوتسال من باهاش آشنا شدم. در طول چند سال اخیر هم به نظر من علی اصغر حسنزاده بوده که پنج بار به عنوان فنی ترین بازیکن مســابقات جام ملتهای آسیا و مرد آســیا شــده و از نظر فنی الگو مناسبی بوده است.
الگوی فنی و اخلاقی شما؟
الگــوی فنــی و اخالقی برای من اســتاد همایون شاهرخی ســرمربی تیم ملی فوتبال بودنــد. مــن در تیمهای بانک ملــی و فتح دســتیار ایشان بودم ایشــان الگوی فنی و به ویژه اخالقی بنده است.
دلتان بیشــتر برای چه فردی تنگ میشود؟
مادرم
زنگ ورزش؟
شور و هیجان
بهترین دروازه بان فوتسال؟
بهتریــن دروازه بان فوتســال از نظر فنی مصطفی نظری و از نظر اخالقی اصغر قهرمانی.
مربی؟
از نظر من یک پدر است و یک رهبر بزرگ برای هر بازیکن اســت و نقش بزرگش تربیت اخالقی بازیکنان است.
فوتسال؟
فوتســال عشق من است و فوتسال را مثل فرزندانم دوست دارم و به آن عشق میورزم.
جام جهانی؟
باالترین آوردگاه هر رشــتهای است برای
فوتسال هم همین طور.
پدر و مادر؟
پدر و مادر موجودات تکرار نشدنی هستند که همیشــه در ذهن آدم میمانند آنهایی که زنده هســتند خدا برایشان نگه دارد و آنهایی که دار فانی را وداع گفتند خدا رحمت کند و روحشان شاد باشد.
فرزند؟
بزرگترین عشق آدمی است و تمام زندگی ما فدای فرزندانمان اســت مخصوصا ایرانیهاکه به فرزندانشان عشق میورزند .
ارتباط شما با بازیکنان قبلی خودتان؟
با بازیکنان قبلی رفیق و دوســت هستم وهمیشه در ارتباط هستیم.
وقتی دلتان میگیرد؟
با خودم خلوت میکنم و گریه میکنم.
طرفــدار کدام تیم خارج از کشــور هستید؟
طرفــدار تیم منچسترســیتی بــه خاطر مربیگری گواردیوال.
حال و هوای نوروز برای شــما تداعی کننده چیست؟
عوض شــدن طبیعت و عوض شدن حال و روز خودم، دور انداختن یک ســال کهنه وعوض کردن آن با یک سال جدید.
دوست دارید نوروز به کجا سفر کنید؟
در نوروز همیشــه به ســاوه میرویم سرخاک پدر و مادرم و ساوه را از همه جا بیشتردوست دارم.
کرونا؟
یک ویروس منحوس که دنیا را تکان داد و یادآوری کرد که هیچ فردی نمیتواند جلوی قدرت خداوند را بگیرد و اگر خداوند اراده کندمیتواند همه چیز را نابود کند یا به همه چیزجان ببخشد و یادآوری کرد که انسان اینقدرمغرور نباشد.
بیشترین عیدی که دادهاید؟
بیشــتر به بچههایم میدهم قبل از شروع سال جدید پول را بین قرآن گذشته و بعد از سال جدید تقدیم میکنم.
آخرین کتابی که خوانده اید؟
گتابی دربــاره گواردیوال که جواد خیابانی آن را ترجمه کرده بود.
آخرین باری که از ته دل خندید؟ چرا؟
من چهره خندانی دارم و هر روز از ته دل میخندم و همیشه به دنبال بهانهای برای این کار هستم.
آخرین باری که گریه کردید؟
برای درگذشت خواهرم بود که بسیار متاثر شدم .
به چه کشورهایی سفر داشته اید؟
تقریبا به بیش از ۱۰۰ کشــور دنیا ســفر کــردم اروپا،آمریــکا؛ آســیا و آفریقــا تمام کشورهای جنوب شرق آســیا و حوزه خلیج فارس را رفته ام به طور کلی اکثر کشــورهای جهان را رفته ام.
بهترین سفری که داشتید؟
سفر به برزیل ســال ۲۰۰۸ مسابقات جام جهانی.
محمدرضا حیدریان؟
بازیکن تکنیکی و تکرار نشدنی.
وحید شمسایی؟
آقای گلی که هنوز هم فکر نمیکنم مثل وحید حتی در آسیا پیدا بشود.
شهرزاد مظفر؟
نظری ندارم.
فرشته کریمی؟
بهترین بازیکن آســیا در قسمت بانوان که در حال حاضر هم در کشــور کویت بســیار موفق است.
کار کــدام مربــی را در حال حاضر میپسندید؟
مربیــان در حال حاضر ›خوزه وینانســیو لوپز‹ ســرمربی تیم ملی اسپانیا که خیلی به وی اعتقاد داشتم.
شهناز یاری؟
هیچ نظری ندارم.
سید محمد ناظم الشریعه؟
مربی جاه طلــب و جوانی که در تیم ملی کشور بسیار موفق بوده است.
فالکائو؟
بازیکنــی که هرگــز در فوتســال تکرار نمیشــود و به نظر من بهترین بازیکن تاریخ فوتسال در دنیا.
اگر جای وزیر ورزش بودید؟
ســعی میکردم برای ریاست فدراسیونها از قهرمانان و مخبوبترین افراد همان رشــته انتخاب شوند.
اگر زمان به عقب برگردد؟
مجددا همین مســیر را طی میکردم و به هیچ عنوان از گذشته ام پشیمان نیستم.
بهترین رفیق؟
باید صادقانه بگویم مادرم بود که متاسفانه از دست دادم.
صحبت پایانی؟
آرزوی موفقیت و آرزوی ســالی پر خیر و برکت برای مردم و از بین رفتن ویروس کرونا و اینکه وضعیت اقتصادی مردم خوب بشود و امیدوارم در سال جدید هر دولتی که سر کار آمد بتواند مشکالت مردم ایران را حل کند از شما هم صمیمانه به خاطر انجام این گفت وگو سپاسگزارم.

برچسب ها :

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.