ورزش و تغذیه یک فوتسالیست در ماه رمضان

ورزش و تغذیه یک فوتسالیست در ماه رمضان

ورزش و تغذیه ورزشکاران در ایام ماه رمضان از موضوعات دغدغه برانگیز است. به طوری که باید پوشش تغذیه ای مناسبی در این ایام بخصوص در زمان تمرینات داشته باشند، در غیر این صورت بدنشان با مشکل مواجهه خواهد شد.؛