برنامه و نتایج کامل لیگ ۹۷

هفته اول لیگ برتر- پنجشنبه ۱۴ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ فرش آرا ۶- شهروند ۲
تمام فرش:سروش احمدنیا-علی ابراهیمی(۲)-صابرخوش نما-میثم ایلانلو-علی رستمی/شهروند:علی رهنما-طاها مرتضوی
هفته اول لیگ برتر- جمعه ۱۵ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷:۴۰ مقاومت قرچک ۲– حفاری ۵ تمام
مقاومت:حمیدپورجاوید-محمدنجف زندی/حفاری:علیرضا رفیعی پور-شهاب طالبی-پیمان حفیظی(۲)-وحید کاظمی
۱۸ آذرخش۴– ارژن فارس ۳ تمام
آذرخش:علی عابدین(۲)-مهرداد قنبرزاده-سیدمصطفی فخری(گل به خودی)/ارژن:محمدزارعی(۲)-حمیدقهرمانی
۱۸ گیتی پسند ۲– مقاومت البرز یک تمام
گیتی:علیرضا جوان-مهران عالیقدر/مقاومت:فرشاد کلاه کج
۱۸ پارسیان ۲– مس سونگون ۳ تمام
پارسیان:امین مجیدی پور-ناصرحاجی/مس:سعیدتقی زاده(۲)-بهمن جعفری
۱۸ سن ایچ ساوه ۳– اهورا بهبهان صفر تمام
سن ایچ:علی مروتی-رشید قلی پور-جواد اصغری مقدم
هفته اول لیگ برتر- شنبه ۱۶ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸:۴۰ شهرداری ساوه صفر – سوهان قم ۲
تمام سوهان:روح الله ایثاری-طاها نعمتیان
*هفته دوم
هفته دوم لیگ برتر – پنجشنبه- ۲۱ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ ارژن شیراز یک-مس سونگون یک تمام ارژن:اسحاق سورغالی/ مس:مسعود آستانه
۱۸ شهروند ساری۴- آذرخش۲ تمام
شهروند: شیرپور-سالاری-عظیمایی-شریف زاده/ آذرخش:نصرالله زاده-زاهدی اخراج بخشی مربی دروازبان ساری
۱۸ شهرداری ساوه۲-پارسیان۸ تمام
ساوه: صادقی-بابایی/پارسیان:حسینی-مجیدی(۲)-بیضایی(۲)-سعادتی(۲)-رضایی اخراج مجیدی بازیکن پارسیان

 

هفته دوم لیگ برتر – جمعه- ۲۲ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ سوهان قم ۲-گیتی پسند ۲ تمام سوهان:علیرضا وفایی(۲)/گیتی پسند:محمدشجری-سعیداحمدعباسی
۱۸ مقاومت البرز یک- مقاومت قرچک یک تمام البرز:میثم خیام/قرچک:حمیدپورجاوید
۱۸ اهورا بهبهان ۵-فرش آرا۶ تمام اهورا:گل به خودی-احسان متولی-رضاشایان پور-سجادمسیحی-نعیم سیاری/فرش آرا:هادی احمدی(۲)-سروش احمدنیا-بهنام فعال-رحمان سارانی-علی ابراهیمی
۱۸ حفاری اهواز ۳-سن ایچ ساوه۲ تمام حفاری:بهزاد عظیمی-علیرضارفیعی-پیمان حفیظی/سن ایچ:نادرحنیفی-مهدی کریمی

 

*هفته سوم
هفته سوم لیگ برتر – چهارشنبه- ۲۷ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ مس سونگون ۳-شهروند ساری۲ تمام
مس:تقی زاده-فخیم(۲)/شهروند: شیرپور-رسولی

 

هفته سوم لیگ برتر – پنجشنبه- ۲۸ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ گیتی پسند ۶-شهرداری ساوه ۰ تمام گیتی:محمد طاهری-سعید عباسی(۳)-اولادقباد- عالیقدر
۱۸ آذرخش بندرعباس ۳-اهورا ۱ تمام آذرخش: علی عابدین(۲)- امین نصراله زاده/ اهورا: فخرالدین موسوی پور

 

هفته سوم لیگ برتر – جمعه- ۲۹ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ مقاومت قرچک یک-سوهان محمد سیما قم یک تمام
مقاومت:علی محب/سوهان:سعیدقاسمی
۱۸ پارسیان شهرقدس ۲-ارژن شیراز۶ تمام
پارسیان:مهرداد کریمی-ناصر حاجی ارژن:جعفرنجفی(۳)-مصطفی فخری(۲)-سیدعلیرضاموسوی
۱۸ سن ایچ ساوه یک-مقاومت البرز یک تمام
سن ایچ:رشید قلی پور/مقاومت:علیرضا محمودی
۱۸ فرش آرا مشهد ۳-حفاری خوزستان ۳ تمام
فرش:میثم اینانلو-رحمان سارانی-مجیدخزایی/حفاری:شهاب طالبی-بهزاد عظیمی-پیمان حفیظی

 

هفته چهارم لیگ برتر – سه شنبه ۲ مرداد
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ اهورا بهبهان ۳-مس سونگون ۳
تمام
اهورا: امیر شجاعی(۲)-فخرالدین موسوی مس:سعید مومنی-محمدرضا پیکان-توحید لطفی
اخراج رضا شایان پور بازیکن اهورا

 

هفته جهارم لیگ برتر – پنجشنبه- ۴ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷ گیتی پسند ۸-پارسیان ۳ تمام
گیتی:سعیداحمدعباسی(۴)-مسلم اولادقباد-علیرضا جوان(۲)-محمد زارعی/پارسیان:امین مجیدی پور(۳)

 

هفته چهارم لیگ برتر – جمعه- ۵تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ شهروند ساری۱ – ارژن شیراز ۲ تمام
شهروند:جعفرنجفی(گل به خودی)/ارژن:مهدی زاهدی-محمدزارعی
۱۸ شهرداری ساوه ۲–مقاومت قرچک ۱ تمام
شهرداری:ابراهیم حاجتی(۲)/مقاومت:محمودی
۱۸:۳۰ سوهان قم ۰-سن ایچ ساوه ۰ تمام
۱۸ حفاری اهواز ۲-آذرخش ۰ تمام
حفاری:شهاب طالبی-الیاس براتی
۱۸ مقاومت البرز ۲- فرش آرا ۱ تمام
مقاومت:محمدزاده/فرش:سروش احمدنیا

 

هفته پنجم لیگ برتر-پنجشنبه-۱۸ مرداد
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ پارسیان ۲-شهروند ساری۴ تمام
پارسیان:مسعودسعادتی-امین مجیدی پور/شهروند:سعیدبلباسی-مرادناظری(۲)-پژمان بهادیوند
۱۸ مقاومت قرچک۰-گیتی پسند۳ تمام
گیتی:مسلم اولادقباد-مهران عالیقدر(۲)
۱۸ ارژن شیراز ۵-اهورا بهبهان۱ تمام
ارژن:محمدزارعی(۲)-رضاجوانبخت-جعفرنجفی-حسن هاشمی
۱۸ سن ایچ ساوه۶-شهرداری ساوه ۳ تمام
سن ایچ:علی مروتی(۲)-مسلم رستمی(۲)-رشیدقلی پور-مهدی مصطفایی/شهرداری:علی ابراهیمی(۲)-ابراهیم حاجتی
۱۸ فرش آرا ۱-سوهان محمدسیما ۲ تمام
فرش:هادی احمدی/سوهان:وفایی
۱۸:۲۰ آذرخش ۱-مقاومت البرز ۱ تمام
آذرخش:میلادقنبرزاده/مقاومت:محسن محمدزاده
معوقه هفته پنجم لیگ برتر-پنجشنبه ؛ ۲۶ مهر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷ مس سونگون ۴ – حفاری اهواز صفر
تمام مس: حمید احمدی، مرتضی عزتی، بابک نصیری، قاسم عروجی
هفته ششم لیگ برتر –پنج شنبه ۲۵ مرداد
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷ اهورا بهبهان ۳- شهروند ساری ۴ تمام
اهورا:رضا شایان پور(۲)-امیرشجاعی/شهروند:طاها مرتضوی-سعیدبلباسی-امیرحسین رسولی-مرتضی عظیمایی
۱۸ مقاومت قرچک ۲-پارسان شهر قدس ۱ تمام مقاومت:علی محب علیان-محمد گراوند/پارسیان:مهردادکریمی
۱۸ گیتی پسند اصفهان ۴-سن ایچ ساوه ۲ تمام گیتی:سعیداحمدعباسی-علیرضاجوان-مهران عالیقدر-محمد شجری/ سن ایچ:جواد اصغری مقدم(۲)
هفته ششم لیگ برتر – جمعه ۲۶ مرداد
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ حفاری ۱- ارژن‌ شیراز ۱ تمام
حفاری:شهاب طالبی/ ارژن: رضا جوان بخت
۱۸
شهرداری ساوه ۲- فرش‌آرا ۴ تمام شهرداری:علی ابراهیمی(۲)/ فرش:سروش احمدنیا-علی رستمی-مجید خزایی-عیدی
۱۸
سوهان قم۶- آذرخش یک تمام
سوهان:ناصر اطمینان(۳)-روح الله ایثاری-گل به خودی-شنوفی/ آذرخش:مصطفی طیبی
هفته ششم لیگ برتر- شنبه ۲۷ مرداد
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸
مقاومت البرز ۴- مس سونگون۲
تمام
مقاومت:سعید سروری(۳)/ مس:
هفته هفتم لیگ برتر-پنجشنبه؛ ۱ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ مس سونگون ۷-سوهان محمد سیما قم ۲ تمام مس:عزتی-پیکان،فخیم(۳)،لطفی،نصیری/قم: محسن بخشی(۲)
۱۸ آذرخش بندرعباس۲- شهردارس ساوه ۲ تمام آذرخش: امین نصرالله زاده،علی عابدین/ ساوه: علی کیایی،نصراله مومن
هفته هفتم لیگ برتر-جمعه؛ ۲ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷ فرش آرا مشهد ۱- گیتی پسند ۴ تمام فرش‌آرا: دهقان نژاد/گیتی:عالیقدر(۲)، جاوید، کاظمی
۱۸ پارسیان ۸-اهورا بهبهان ۳ تمام پارسیان:مجیدی‌پور(۳)،گلشنی(۳)،سعادتی/اهورا:شجاعی
۱۸ شهروند ساری ۴- حفاری اهواز ۴ تمام ساری: ناظری،رسولی،مرتضوی،بهادیوند/حفاری:کاظمی، رفیعی پور(۲)،بلباسی(گل‌بخودی)
۱۸ ارژن شیراز ۵-مقاومت البرز۰ تمام ارژن: برمشوری،زارعی، نجفی،موسوی،زاهدی
۱۸ سن ایچ ساوه ۳-مقاومت قرچک ۱ تمام ساوه:سپندار(۲)،حنیفی/ قرچک: محمد طاهری
هفته هشتم لیگ برتر-پنجشنبه؛ ۸ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷ شهرداری ساوه ۳ -مس ۴ تمام ساوه: کیایی،وطنخواه/ مس:فرهاد فخیم(۲)،ابوالقاسم عروجی،علیرضاعسگری
۱۸ سوهان محمد سیما ۳- ارژن ۲ تمام سوهان:علیرضا وفایی-روح الله ایثاری(۲)/ارژن:میثم برمشوری(۲)
هفته هشتم لیگ برتر-جمعه؛ ۹ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ مقاومت قرچک ۲-فرش آرا۰ تمام
مقاومت:مصطفی ظریفیان-محمد گراوند
۱۸ مقاومت البرز۱ -شهروند ۳ تمام
مقاومت:محسن باغشینی/شهروند:پژمان بهادیوند-شهرام شریف زاده
۱۸ گیتی پسند ۵-آذرخش ۴ تمام گیتی:سعیدافشار-مهدی جاوید(۲)-سعیدعباسی(۲)/آذرخش:مهردادقنبرزاده-نصرالله زاده-عابدین-بنی اسدی
۱۸ حفاری ۳- اهورا بهبهان ۲ تمام
حفاری:علیرضارفیعی-احسان متول(گل به خودی)-شهاب طالبی/اهورا:حجت مسیحی(۲)
۱۸ سن ایچ ساوه۳- پارسیان۲ تمام
سن ایچ:مهدی کریمی-نادرحنیفی(۲)/پارسیان:مهردادکریمی-ابوالفضل حسینی
هفته نهم لیگ برتر-پنجشنبه؛ ۱۵ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ مس سونگون ۴-گیتی پسند ۳ تمام
مس:مرتضی عزتی-فرهادفخیم-علیرضاعسگری-قاسم عروجی/گیتی:مهدی جاوید-سعیداحمدعباسی-محمدشجری
هفته نهم لیگ برتر-جمعه؛ ۱۶ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ اهورا بهبهان۳- مقاومت البرز۸ تمام
اهورا:مسیحی(۲)-مادری/مقاومت:خیام(۳)- محمدزاده-باغشینی-سهیلی مقدم-کدخدایی- داوودی
۱۸:۲۵ فرش ارا ۴-سن ایچ ساوه۱ تمام
فرش:علی رستمی-مجیدخزایی-کمال کهندل/سن ایچ:مجیدحاجی بنده
۱۸ آذرخش ۳- مقاومت قرچک۱ تمام
آذرخش:علی عابدین(۲)-مصطفی طیبی/محمدنجف سنگی
۱۸ شهروند ساری۷- سوهان قم۱ تمام
شهروند:مرادناظری(۲)-امیرحسین رسولی-رضا امانی-طاها مرتضوی-علی رهنما-کیانوش شیرپور/سوهان:روح الله ایثاری
۱۸:۲۰ پارسیان۳ – حفاری اهواز۳ تمام
پارسیان:امین مجیدی پور(۲)-ابوالفضل حسینی/حفاری:شهاب طالبی-حمیدبخشی(گل به خودی)-الیاس براتی
۱۸ ارژن شیراز۲-شهرداری ساوه۲ تمام
ارژن:میثم برمشوری-جعفرنجفی

 

هفته دهم لیگ برتر-پنجشنبه؛ ۲۲ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ گیتی پسند ۶ -ارژن شیراز ۲ تمام
گیتی:محمدشجری-مهدی جاوید(۳)-کشاورز-عباسی/ارژن:موسوی-قهرمانی
۱۸ شهرداری ساوه ۱ -شهروند ۴ تمام
شهرداری:علی کیایی/شهروند:مرادناظری(۲)-شریف زاده،رضا امانی
هفته دهم لیگ برتر-جمعه؛ ۲۳ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ سوهان محمد سیما ۷ -اهورا ۵ تمام
سوهان: بخشی- وفایی(۳)-اطمینان-مینویی(گل به خودی)-محمدکوهستانی/اهورا:مسیحی(۳)-شجاعی- مادری
۱۶ مقاومت البرز ۲ – حفاری ۱ تمام
مقاومت:سعید سروری-میثم خیام/حفاری:الیاس براتی
۱۷ فرش آرا ۳ – پارسیان ۲ تمام
فرش آرا:سروش احمدنیا-هادی احمدی-محمدعیدی/پارسیان:محمدبیضایی نژاد-حمیدبخشی فر
۱۸ مقاومت قرچک ۱ -مس ۵ تمام
مقاومت:محمدنجف زندی/مس:ابوالقاسم عروجی-بابک نصیری-فرهادفخیم(۳)
۱۸ سن ایچ ساوه ۷ -آذرخش۴ تمام
سن ایچ:فرشیدنادری(۳)-مهدی کریمی-جواداصغری مقدم-محمدجامع-حمیدرشیدی/آذرخش:میلادقنبرزاده(۲)-امین نصرالله زاده-نادرحنیفی(گل به خودی)
هفته یازدهم- جمعه ۶ مهر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ مس سونگون ۱ – سن ایچ ۱ تمام
مس:سعیدتقی زاده/سن ایچ:رضا سپندار
۱۶:۱۵ شهروند ۳- گیتی پسند ۲ تمام شهروند:طاها مرتضوی-مرادناظری-مهران عالیقدر(گل به خودی)/گیتی:سعیدعباسی-مهدی جاوید
۱۷:۳۰ پارسیان ۴-مقاومت افداری ساوه۲ تمام
ارژن:میثم برمشوری-جعفرنجفی

 

هفته دهم لیگ برتر-پنجشنبه؛ ۲۲ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ گیتی پسند ۶ -ارژن شیراز ۲ تمام
گیتی:محمدشجری-مهدی جاوید(۳)-کشاورز-عباسی/ارژن:موسوی-قهرمانی
۱۸ شهرداری ساوه ۱ -شهروند ۴ تمام
شهرداری:علی کیایی/شهروند:مرادناظری(۲)-شریف زاده،رضا امانی
هفته دهم لیگ برتر-جمعه؛ ۲۳ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ سوهان محمد سیما ۷ -اهورا ۵ تمام
سوهان: بخشی- وفایی(۳)-اطمینان-مینویی(گل به خودی)-محمدکوهستانی/اهورا:مسیحی(۳)-شجاعی- مادری
۱۶ مقاومت البرز ۲ – حفاری ۱ تمام
مقاومت:سعید سروری-میثم خیام/حفاری:الیاس براتی
۱۷ فرش آرا ۳ – پارسیان ۲ تمام
فرش آرا:سروش احمدنیا-هادی احمدی-محمدعیدی/پارسیان:محمدبیضایی نژاد-حمیدبخشی فر
۱۸ مقاومت قرچک ۱ -مس ۵ تمام
مقاومت:محمدنجف زندی/مس:ابوالقاسم عروجی-بابک نصیری-فرهادفخیم(۳)
۱۸ سن ایچ ساوه ۷ -آذرخش۴ تمام
سن ایچ:فرشیدنادری(۳)-مهدی کریمی-جواداصغری مقدم-محمدجامع-حمیدرشیدی/آذرخش:میلادقنبرزاده(۲)-امین نصرالله زاده-نادرحنیفی(گل به خودی)
هفته یازدهم- جمعه ۶ مهر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ مس سونگون ۱ – سن ایچ ۱ تمام
مس:سعیدتقی زاده/سن ایچ:رضا سپندار
۱۶:۱۵ شهروند ۳- گیتی پسند ۲ تمام شهروند:طاها مرتضوی-مرادناظری-مهران عالیقدر(گل به خودی)/گیتی:سعیدعباسی-مهدی جاوید
۱۷:۳۰ پارسیان ۴-مقاومت البرز ۳ تمام
پارسیان: محمد بیضایی(۲)،پوریا گلشنی،مهدی رضاییان/ مقاومت:محسن باغشینی(۲)-علیرضا محمودی
۱۷ حفاری ۷-سوهان قم ۲ تمام حفاری:شهاب طالبی(۲)-پیمان حفیظی-وحیدکاظمی(۲)-حسین فهیمی-الیاس براتی/سوهان:روح الله ایثاری-فرهادابراهیمی(گل به خودی)
۱۸ آذرخش ۱- فرش آرا ۳ تمام
آذرخش:علی عابدین/فرش:علی ابراهیمی-سروش احمدنیا-کمال کهندل
۱۸ اهورا ۴- شهرداری ساوه ۴ تمام
اهورا:امیرشجاعی(۲)-حجت مسیحی(۲)/شهرداری:اسماعیل وطنخواه-آرش خلیل وند
۱۸ ارژن ۳- مقاومت قرچک۳ تمام
ارژن:اسحاق سورغالی(۲)-حمیدقهرمانی/قرچک:محمدطاهری
هفته دوازدهم- پنجشنبه ۱۲ مهر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷ گیتی پسند ۸-اهورا بهبهان ۳ تمام
گیتی:جاوید(۴)-درخشانی-اولادقباد-احمدعباسی(۲)/اهورا:شایان پور-ظهرابی(۲)
۱۸ فرش آرا ۳-مس سونگون ۵ تمام
فرش:خزایی-ابراهیمی(۲)/مس:احمدی(۲)-عزتی-عسکری-فخیم
۱۸ سوهان قم ۲-مقاومت البرز ۲ تمام
سوهان:اطمینان(۲)/مقاومت:محمدی-ابوالقاسمی فرد
۱۸ شهرداری ساوه ۳- حفاری ۳ تمام
شهرداری:بابایی(۲)-مومن/حفاری:رفیعی پور-دهدار-فهیمی
۱۸ آذرخش ۳-پارسیان ۱ تمام
آذرخش:نصرالله زاده-بنی اسدی-طیبی/پارسیان:حسینی
۱۸ مقاومت قرچک ۴-شهروند ۳ تمام
مقاومت:محمودی(۴)/شهروند:ره انجام(۲)-ناظری
هفته دوازدهم- جمعه ۱۳ مهر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ سن ایچ ساوه ۳-ارژن شیراز یک تمام ساوه: مجید حاجی بنده(۲)، محمد جامع/ ارژن: حمید قهرمانی
هفته سیزدهم لیگ برتر- پنجشنبه ۱۹ مهر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ اهورا بهبهان ۲- مقاومت قرچک ۲ تمام اهورا: شجاعی، مسیحی/قرچک: طاهری، گرایلو
۱۷ مقاومت البرز ۶- شهرداری ساوه ۳ تمام البرز: خدادادی، عبدالقاسمی، خیام(۲)،محمدزاده، سهیلی
۱۷ ارژن شیراز ۲- فرش آرا مشهد ۳ تمام ارژن:زارعی،قهرمانی/ فرش آرا: رستمی، ایلانلو،ابراهیمی
۱۸ مس سونگون ۶- آذرخش ۴
تمام مس: احمدی(۲)، نعمتوند، عزتی،فخیم،عروجی/ آذرخش: نصرالله، جعفری(۲)، طیبی
۱۸ حفاری اهواز ۲- گیتی پسند ۳ تمام حفاری:طالبی(۲)/ گیتی: عباسی، عالیقدر،جاوید
۱۸ شهروند ساری ۳- سن ایچ ساوه ۲ تمام ساری: اسماعیلی، ره انجام(۲)/ ساوه: سپندار،مهدی کریمی
۱۸ پارسیان شهرقدس ۲-سوهان قم ۳ تمام پارسیان: بیضایی نژاد(۲)/ قم:کوهستانی(۲)،ایثاری
هفته چهاردهم لیگ برتر- جمعه ۱۱ آبان
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ شهروند ساری ۲-فرش آرا ۴ تمام
شهروند:طاها مرتضوی-حمیدرضا ره انجام/فرش:علی بهلولی-سروش احمدنیا-سروش احمدنیا-مجیدخزایی
۱۶ مس سونگون ۷ -پارسیان ۲ تمام
مس:سعیدتقی زاده-فرهادفخیم(۲)-عزتی(۳)/پارسیان:مسعودسعادتی-حسین سلطانی
۱۶ ارژن شیراز ۱-آذرخش ۳ تمام
ارژن:رضا جوانبخت/آذرخش:سینااحمدیان-میلادچراغی(۲)
۱۶ مقاومت البرز ۳-گیتی پسند ۴ تمام
مقاومت:سعیدسروری-میثم خیام-علیرضا محمودی/گیتی:گل به خودی-مهران عالیقدر-سعیدافشار-مهدی جاوید
۱۶ حفاری ۳- مقاومت قرچک ۱ تمام
حفاری:شهاب طالبی(۲)-الیاس براتی/مقاومت:مصطفی ظریفیان
۱۶ اهورا بهبهان ۲-سن ایچ ساوه ۲ تمام
اهورا:رضاشایان پور-سعیداسمی زاده/سن ایچ:وحید شفیعی-رضا اسپندار
۱۶ سوهان قم ۵-شهرداری ساوه ۴ تمام
سوهان:گل به خودی-علیرضا وفایی-سیدحسین رضوی-سیدمصطفی موسوی-روح الله ایثاری/شهرداری:علی خلیلوند(۲) ابراهیم حسنی- میثم نوری(شهرداری)
هفته پانزدهم لیگ برتر- جمعه ۱۸ آبان
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ پارسیان ۳ – شهرداری ساوه ۳ پایان بازی
پارسیان: امین مجیدی‌پور «۲گل»-
۱۶ مس سونگون ۲ – ارژن یک پایان بازی مس: حمید احمدی، عروجی – ارژن:
۱۶ آذرخش ۵ – شهروند ساری ۳ پایان بازی
آذرخش: میلاد چراغی«۲گل»، قنبرزاده«۲گل»، طیبی- شهروند: مراد ناظری، شریف‌زاده، اسماعیلی
۱۶ گیتی‌پسند ۴ – سوهان قم یک پایان بازی
گیتی‌پسند: شجری«۲گل»، اولادقباد، مهدی جاوید – قم: ناصر اطمینان – اخراج مربی سوهان قم
۱۶ مقاومت قرچک ۵ – مقاومت البرز یک پایان بازی
قرچک: علی محمودی، قلی‌زاده، محمد گراوند«۲گل»، طاها نعمتیان-
۱۶ فرش‌آرا ۳ – اهورای بهبهان یک پایان بازی
فرش‌آرا: علی رستمی، بهمن جعفری، مجید خزایی – اهورا: سجاد مسیحی
۱۶ سن‌ایچ ساوه ۳ – حفاری ۶ پایان بازی
سن‌ایچ: فرشید نادری، مهدی کریمی – حفاری: بهزاد عظیمی«۲گل»، طالبی، الیاس براتی
هفته شانزدهم لیگ برتر- پنجشنبه ۲۴ آبان
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ شهروند ساری۳-مس ۳ نتیجه نهایی شهروند:رضا امانی-حمیدرضا ره انجام-مرادناظری/مس:حمید احمدی(۲)-مرتضی عزتی
۱۶ شهرداری ساوه ۲-گیتی پسند ۳ نتیجه نهایی شهرداری:علی خلیلوند-وطنخواه/گیتی:محمدشجری-سعیدعباسی-مهدی جاوید
۱۶:۳۰ سوهان قم ۳- مقاومت قرچک۴ نتیجه نهایی سوهان:ناطراطمینان-هاشم فرج زاده-علیرضاوفایی/مقاومت:مهدی قلی زاده-گراوند-نجف زنگی-نعمتیان
۱۵:۱۵ اهورا بهبهان ۳-آذرخش۲ نتیجه نهایی اهورا:سجادمسیحی(۳)/آذرخش:سینا احمدیان پور(۲)
۱۶ ارژن شیراز ۵-پارسیان ۴ نتیجه نهایی ارژن:جعفرنجفی-محمدزارعی-حمیدقهرمانی-اسحاق سورغالی(۲)/پارسیان:پوریا گلشنی
۱۶ مقاومت البرز ۱- سن ایچ صفر نتیجه نهایی مقاومت:میثم خیام
۱۶ حفاری خوزستان ۳-فرش آرا ۳ نتیجه نهایی حفاری:شهاب طالبی-حسین فهیمی-سیناممبینی/فرش:علی رستمی-علی ابراهیمی-هادی احمدی
هفته هفدهم لیگ برتر- جمعه ۲ آذر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ مس سونگون ۴-اهورا بهبهان صفر تمام مرتضی عزتی-ابوالقاسم عروجی-علیرضا صمیمی-فرهاد فخیم(مس)
۱۶ پارسیان صفر- گیتی پسند یک تمام مهدی جاوید(گیتی)
۱۶ ارژن شیراز صفر- شهروند ساری صفر تمام
۱۶ مقاومت قرچک ۲-شهرداری ساوه ۲ تمام محمد گرواند(۲)(قرچک) نصرالله مومن-ابراهیم حسینی(شهرداری)
۱۶ سن ایچ ساوه ۴- سوهان قم ۲ تمام علی مروتی-رضا سپندار-مهدی کریمی-سجاد بندی سعدی(سن ایچ)محمد کوهستانی-روح الله ایثاری(سوهان)
۱۶ آذرخش ۲- حفاری خوزستان ۲ تمام سینا احمدیان پور-بهروز جعفری(آذرخش) علیرضا رفیعی پور-احمد ملاعلی(حفاری)
۱۶ فرش آرا ۵- مقاومت البرز ۳ تمام هادی احمدی-علی ابراهیمی-محمد پیکان-سروش احمدنیا-علیرضا بهلول(فرش آرا) میثم خیام(۲)-محسن محمدزاده(مقاومت)
هفته هجدهم لیگ برتر- پنجشنبه ۸ آذر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ گیتی‌پسند ۶-مقاومت قرچک ۳ تمام گیتی:افشین کاظمی،محمد شجری،احمد عباسی،عالیقدر،جاوید(۲)/قرچک:سعید قلندری،علی محمودی،طاها نعمتیان
۱۶ اهورا بهبهان ۳- ارژن شیراز ۱ تمام اهورا:رضا شایان،حجت مسیحی/ارژن:سورغالی
۱۶ شهرداری ساوه ۱– سن ایچ ۴ تمام شهرداری:ابراهیم حسینی/سن‌ایچ:محمد جامع،مهدی کریمی(۲)،رضا سپندار
۱۶ مقاومت البرز ۳- آذرخش ۴ تمام آذرخش:میلاد قنبرزاده(۲)،میلاد چراغی،سینا احمدیان
۱۶ حفاری ۳ – مس سونگون ۳ تمام حفاری: سینا ممبینی(۲)،آرش دهدار/مس:علیرضا عسگری(۲)،سعید تقی‌زاده
۱۶:۳۰ سوهان قم ۵- فرش آرا ۳ تمام قم: روح الله ایثاری،علیرضا وفایی(۲)،سید حسین رضوی،ناصر اطمینان/فرش: علی ابراهیمی،سروش احمدنیا(۲)
۱۷:۳۰ شهروند ۶- پارسیان ۶ تمام ساری:امانی(۲)،کیانوش شیرپور،ناظری،گل‌بخودی،عظیمایی/پارسیان:محمد بیضایی(۲)،گلشنی(۲)،ابوالفضل حسینی
هفته نوزدهم لیگ برتر- یکشنبه ۱۸ آذر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ سن ایچ ساوه ۲- گیتی پسند ۴ تمام
سن ایچ:حمیدطاهری-مهدی کریمی/گیتی:محمددرخشانی-محمدشجری(۲)-مهدی جاوید
۱۶ مس سونگون ۶- مقاومت البرز ۱ تمام
مس:مصطفی نعمت وند-فخیم(۲)-عزتی-داودتاج بخش-حسین زاده/مقاومت:سهیل حامدی
۱۶ آذرخش ۱- سوهان قم ۲ تمام
آذرخش:مهردادقنبرزاده/سوهان:روح الله ایثاری(۲)
۱۶ پارسیان۳- مقاومت قرچک۱ تمام
پارسیان:مسعودسعادتی(۲)-مهدی رضاییان/مقاومت:امیرحسین طیبی
۱۶ ارژن شیراز ۵- حفاری خوزستان ۰ تمام
ارژن:جعفرنجفی(۲)-مصطفی فخری-رضاجوانبخت-علیرضاموسوی
۱۶ شهروند ساری ۵- اهورا بهبهان ۴ تمام
اهورا:سجادمسیحی(۲)-رشیدقلی پور-رضا شایان پور/شهروند:رضاامانی-ابوالفضل افضلی-مرادناظری(۲)-طاهامرتضوی
۱۷ فرش آرا ۸- شهرداری ساوه ۳ تمام
فرش:علی رستمی-سروش احمدنیا-علیرضابهلولی-مجیدخزایی-کمال کهندل-بهمن جعفری-صابرخوشنما-علی رستمی/ساوه:مجیدخزایی(گل به خودی)-مجتبی مریدی زاده، نصرالله مومن
هفته بیستم لیگ برتر- شنبه ۲۴ آذر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ سوهان قم ۵- مس سونگون۶ پایان بازی
سوهان:روح الله ایثاری(۲)-علیرضا وفایی-محمد کوهستانی(۲) مس:سعید تقی زاده(۲)-حمید احمدی(۲)-ابوالقاسم عروجی-مرتضی عزتی اخراج فخیم
۱۶ شهرداری ساوه ۵- آذرخش۳ پایان بازی
شهرداری:علی خلیل وند-مجتبی مریدی زاده-رضا تمیزی-علی کیایی-ناصر بابایی آذرخش:مهرداد قنبرزاده(۲)- بهروز جعفری
۱۶ حفاری خوزستان ۳- شهروند ساری ۱ پایان بازی
حفاری:شهاب طالبی (۲) سینا ممبینی شهروند:مراد ناظری اخراج مربی حفاری
۱۷ گیتی پسند اصفهان۵- فرش آرا ۲ پایان بازی
گیتی:سعید افشار-علیرضا بهلولی(گل به خودی)-محمد شجری-مهدی جاوید(۲) فرش:علیرضا بهلولی-هادی احمدی
۱۶ مقاومت البرز ۳- ارژن شیراز ۱ پایان بازی
مقاومت:علیرضا موسوی(گل به خودی)-میثم خیام-سهیل حامدی ارژن:مهدی زاهدی اخراج مربی ارژن
۱۶ مقاومت قرچک ۴- سن ایچ ساوه ۵ پایان بازی مقاومت:محمد نجف زنگی-مهدی مصطفایی(گل به خودی)-علی محب علیان-مصطفی ظریفیان سن ایچ:حمید طاهری(۲)-مهدی کریمی-علی مروتی(۲)
۱۶ اهورا بهبهان ۵- پارسیان شهر قدس ۴ پایان بازی
اهورا:امیر شجاعی(۲)-نعیم سیاری(۲)سجاد مسیحی پارسیان:پوریا گلشنی-امین مجیدی پور(۲)-علی فخرت
هفته بیست و یکم لیگ برتر- جمعه ۳۰ آذر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۵ ارژن شیراز ۱- سوهان قم۳ تمام
ارژن:حمیدقهرمانی/سوهان:علیرضاوفایی-روح الله ایثاری-محمدکوهستانی
۱۶ مس سونگون ۳- شهرداری ساوه ۰ تمام
مس:عروجی-عسگری-تقی زاده
۱۶ فرش آرا ۰- مقاومت قرچک ۱ تمام
مقاومت:محمدطاهری
۱۶ شهروند ساری ۶- مقاومت البرز ۶ تمام
شهروند:رضا امانی(۲)-طاهامرتضوی(۲)-حمیدرضا ره انجام-امیرحسن قربانزاده/مقاومت:محسن محمدزاده(۲)-سهیل حامدی(۲)-علیرضاابوالقاسمی
۱۶ آذرخش ۴- گیتی پسند ۷ تمام
آذرخش:مهرداد قنبر زاده-امین نصرالله زاده(۲)-بهزادمیری زاده/گیتی:احمدعباسی- جاوید(۲)-افشار-اولادقباد- جعفری(گل به خودی)-عالیقدر
۱۶ اهورا بهبهان ۴-حفاری خوزستان ۳ تمام
اهورا:حجت مسیحی(۳)-رضا ظهرابی/حفاری:شهاب طالبی(۲)-شایان بنادری
۱۶ پارسیان ۶- سن ایچ ساوه ۲ تمام
پارسیان:؟حاجی بنده(گل به خودی)-محمدبیضایی-امین مجیدی پور-مهردادکریمی-پوریاگلشنی/سن ایچ:مهدی کریمی-علی مروتی
هفته بیست و دوم لیگ برتر- چهارشنبه ۵ دی
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ حفاری ۳- پارسیان۲ تمام
حفاری:هومن یعقوبی،علیرضا رفیعی،امید رستمی/ پارسیان: علیرضا شیخلر،ابوالفضل حسینی
۱۶ سن ایچ ساوه ۳-فرش آرا۱ تمام
سن ایچ: فرشید نادری(۲)-علی مروتی/ مشهد:میثم اینانلو
۱۶ مقاومت البرز ۳- اهورا ۱ تمام
البرز:‌ علی محمودی-باغیشنی-سهیل جامدی/اهورا:رضا شایان پور
۱۶ مقاومت قرچک۱-آذرخش۱ تمام
قرچک: ظریفیان/ آذرخش: میلاد چراغی
۱۶ سوهان قم۳- شهروند ۲ تمام
ناصر اطمینان(۲)،هاشم فرج زاده/ شهروند: یاسر صمدی،طاها مرتضوی
۱۶ گیتی پسند۵-مس ۴ تمام
سعید احمدعباسی-مهدی جاوید-مهران عالیقدر-محمد شجری-عزتی(گل بخودی)/مس:بابک نصیری-علیرضا عسگری-ابوالقاسم عروجی(۲)
۱۶ شهرداری ساوه ۳- ارژن ۴ تمام ساوه: طالبی، حسینی، نوری/ ارژن: سورغالی، نجفی (۲)، زاهدی
هفته بیست و سوم لیگ برتر- سه شنبه ۱۱ دی
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ ارژن شیراز۱- گیتی پسند۲ تمام ارژن:زاهدی/گیتی:شجری-محمدحسین درخشانی
۱۶ شهروند۵ – شهرداری ساوه۲ تمام
شهروند:حمیدرضا ره انجام(۳)-امیرحسین رسولی/شهرداری:ناصربابایی(۲)
۱۶ آذرخش ۸- سن ایچ ساوه۶ تمام
آذرخش:بهروز جعفری(۲)-مهردادقنبرزاده(۴)-سینااحمدیانپور(۲)/سن ایچ:مهدی کریمی(۳)-وحیدشفیعی(۲)-محمدجامع
۱۵ اهورا ۲- سوهان قم ۲ تمام
اهورا:سجاد مسیحی-امیرشجاعی/سوهان:علیرضا وفایی-روح الله ایثاری
۱۶ مس ۵- مقاومت قرچک۳ تمام
مس:مرتضی عزتی-سعیدتقی زاده-نادرحنیفی-علیرضا عسگری-مصطفی نعمت وند/قرچک:مهدی قلی زاده-محمدطاهری-عمادطاهری
۱۶ حفاری۲ – مقاومت البرز۱ تمام
حفاری:شهاب طالبی-علیرضارفیعی/مقاومت:میثم خیام
۱۶ پارسیان ۲- فرش آرا۳ تمام
پارسیان:علی شیخلر،محمد بیضایی/فرش:بهمن جعفری-محمدعیدی-کمال کهندل
هفته بیست و چهارم لیگ برتر- یکشنبه ۱۶ دی
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۴ سن ایچ ساوه ۱- مس سونگون ۱ تمام
سن ایچ:علی مروتی مس:نادر حنیفی
۱۶ فرش آرا ۱- آذرخش بندرعباس ۰ تمام
فرش:محمد پیکان
۱۶ سوهان قم ۱- حفاری اهواز ۲ تمام
قم:هاشم فرج زاده حفاری:شهاب طالبی(۲)
۱۶ مقاومت قرچک ۲- ارژن شیراز ۲ تمام
قرچک:مهدی قلی زاده-مصطفی ظریفیان ارژن:مهدی زاهدی-حمید قهرمانی
۱۶ گیتی پسند ۰- شهروند ساری ۲ نا تمام
شهروند:طاها مرتضوی-امیر حسین رسولی اخراج سرپرست گیتی پسند
۱۶ شهرداری ساوه ۵- اهورا بهبهان ۹ تمام ساوه:بابایی-صادقی خلیلیان-مریدی زاده-اسماعیلی اهورا:سجاد مسیحی(۴)-نعیم سیاری(۲)-محسن ظهرابی-امیر شجاعی-رشید قلی پور
۱۶ مقاومت البرز۴- پارسیان شهرقدس ۱ تمام
مقاومت:علیرضا محمودی-میثم خیام-محسن محمدزاده-سعید سروریپارسیان:علی شیخلر

 

هفته بیست و پنجم لیگ برتر- جمعه ۲۱ دی
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ پارسیان شهرقدس ۷- آذرخش ۵ تمام
پارسیان:امین مجیدی پور-مهدی رضاییان-پوریا گلشنی(۳)-ابوالفضل حسینی-حسین سلطانی آذرخش:محمد بنی اسدی(۲)-میلاد چراغی-مهرداد قنبرزاده(۲)
۱۶ مقاومت البرز ۲- سوهان قم ۲ تمام
مقاومت:سعید سروری-علیرضا محمودی قم:علیرضا وفایی-روح الله ایثاری
۱۶ مس سونگون یک- فرش آرا ۵ تمام
مس:بابک نصیری فرش:محمد پیکان-هادی احمدی(۲)-محمد عیدی-مجید خزایی
۱۶ حفاری ۳- شهرداری ساوه یک تمام
حفاری:بهزاد عظیمی(۳) شهرداری:امید طالبی
۱۶ ارژن شیراز یک-سن ایچ ساوه ۲ تمام
ارژن :اسحاق سورغالی سن ایچ:وحید شفیعی-رضا اسپندار
۱۶ اهورا بهبهان ۲- گیتی پسند ۶ تمام اهورا:رشید قلی پور -امیر شجاعی گیتی:محمد شجری-مهران عالیقدر(۲)-سعید عباسی-(۲)مهدی جاوید
۱۶ شهروند ساری ۴- مقاومت قرچک ۴ تمام
شهروند:سعید بلباسی-طاها مرتضوی-کیانوش شیرپور(۲) مقاومت:محمد طاهری(۲)-طاها نعمتیان(۲)
هفته بیست و ششم لیگ برتر- پنجشنبه ۲۷ آذر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ سوهان قم ۲ -پارسیان ۲ تمام حسین رضوی، روح الله ایثاری/پارسیان:پوریا گلشنی
۱۶ سن ایچ ساوه ۵ -شهروند ۳ تمام
مهدی کریمی(۳)، علی مروتی، رضا سپندار/ شهروند:ابوالفظل افضلی،حمید رضا ره انجام ،امیر حسین رسولی
۱۶ شهرداری ساوه ۵- مقاومت البرز ۳ تمام نصرالله مومن، رضا تمیزی، ناصر بابایی، میثم نوری
۱۶ فرش آرا۳ -ارژن شیراز ۱ تمام فرش آرا: مجید خزائی(٢) کمال کهندل/ ارژن: مصطفی فخری
۱۶ گیتی پسند۷ -حفاری ۴ تمام گیتی:مسلم اولادقباد،مهران عالیقدر(٢-احمد عباسی،گل به خودی(هومن یعقوبی)،مهدی جاوید(۲)/حفاری:احمد ملاعلی،شهاب طالبی،حسین فهیمی(۲)
۱۶ آذرخش ۳- مس سونگون ۳ تمام آذرخش:قنبرزاده(۳)/ مس:داوود تاج بخش(٢)، بابک نصیری
۱۶ مقاومت قرچک ۳ -اهورا ۴ تمام اهورا:سجاد مسیحی(۲)،رشید قلی پور،امیر شجاعی/ قرچک:محمدطاهری، طاها نعمتیان

تقویم کامل مرحله پلی‌آف:

صفحه اصلی » برنامه و نتایج کامل لیگ ۹۷

طراحی سایت
تبلیغات
تبلیغات