برنامه و نتایج کامل لیگ ۹۷

هفته اول لیگ برتر- پنجشنبه ۱۴ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ فرش آرا ۶- شهروند ۲
تمام فرش:سروش احمدنیا-علی ابراهیمی(۲)-صابرخوش نما-میثم ایلانلو-علی رستمی/شهروند:علی رهنما-طاها مرتضوی
هفته اول لیگ برتر- جمعه ۱۵ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷:۴۰ مقاومت قرچک ۲– حفاری ۵ تمام
مقاومت:حمیدپورجاوید-محمدنجف زندی/حفاری:علیرضا رفیعی پور-شهاب طالبی-پیمان حفیظی(۲)-وحید کاظمی
۱۸ آذرخش۴– ارژن فارس ۳ تمام
آذرخش:علی عابدین(۲)-مهرداد قنبرزاده-سیدمصطفی فخری(گل به خودی)/ارژن:محمدزارعی(۲)-حمیدقهرمانی
۱۸ گیتی پسند ۲– مقاومت البرز یک تمام
گیتی:علیرضا جوان-مهران عالیقدر/مقاومت:فرشاد کلاه کج
۱۸ پارسیان ۲– مس سونگون ۳ تمام
پارسیان:امین مجیدی پور-ناصرحاجی/مس:سعیدتقی زاده(۲)-بهمن جعفری
۱۸ سن ایچ ساوه ۳– اهورا بهبهان صفر تمام
سن ایچ:علی مروتی-رشید قلی پور-جواد اصغری مقدم
هفته اول لیگ برتر- شنبه ۱۶ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸:۴۰ شهرداری ساوه صفر – سوهان قم ۲
تمام سوهان:روح الله ایثاری-طاها نعمتیان
*هفته دوم
هفته دوم لیگ برتر – پنجشنبه- ۲۱ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ ارژن شیراز یک-مس سونگون یک تمام ارژن:اسحاق سورغالی/ مس:مسعود آستانه
۱۸ شهروند ساری۴- آذرخش۲ تمام
شهروند: شیرپور-سالاری-عظیمایی-شریف زاده/ آذرخش:نصرالله زاده-زاهدی اخراج بخشی مربی دروازبان ساری
۱۸ شهرداری ساوه۲-پارسیان۸ تمام
ساوه: صادقی-بابایی/پارسیان:حسینی-مجیدی(۲)-بیضایی(۲)-سعادتی(۲)-رضایی اخراج مجیدی بازیکن پارسیان

 

هفته دوم لیگ برتر – جمعه- ۲۲ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ سوهان قم ۲-گیتی پسند ۲ تمام سوهان:علیرضا وفایی(۲)/گیتی پسند:محمدشجری-سعیداحمدعباسی
۱۸ مقاومت البرز یک- مقاومت قرچک یک تمام البرز:میثم خیام/قرچک:حمیدپورجاوید
۱۸ اهورا بهبهان ۵-فرش آرا۶ تمام اهورا:گل به خودی-احسان متولی-رضاشایان پور-سجادمسیحی-نعیم سیاری/فرش آرا:هادی احمدی(۲)-سروش احمدنیا-بهنام فعال-رحمان سارانی-علی ابراهیمی
۱۸ حفاری اهواز ۳-سن ایچ ساوه۲ تمام حفاری:بهزاد عظیمی-علیرضارفیعی-پیمان حفیظی/سن ایچ:نادرحنیفی-مهدی کریمی

 

*هفته سوم
هفته سوم لیگ برتر – چهارشنبه- ۲۷ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ مس سونگون ۳-شهروند ساری۲ تمام
مس:تقی زاده-فخیم(۲)/شهروند: شیرپور-رسولی

 

هفته سوم لیگ برتر – پنجشنبه- ۲۸ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ گیتی پسند ۶-شهرداری ساوه ۰ تمام گیتی:محمد طاهری-سعید عباسی(۳)-اولادقباد- عالیقدر
۱۸ آذرخش بندرعباس ۳-اهورا ۱ تمام آذرخش: علی عابدین(۲)- امین نصراله زاده/ اهورا: فخرالدین موسوی پور

 

هفته سوم لیگ برتر – جمعه- ۲۹ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ مقاومت قرچک یک-سوهان محمد سیما قم یک تمام
مقاومت:علی محب/سوهان:سعیدقاسمی
۱۸ پارسیان شهرقدس ۲-ارژن شیراز۶ تمام
پارسیان:مهرداد کریمی-ناصر حاجی ارژن:جعفرنجفی(۳)-مصطفی فخری(۲)-سیدعلیرضاموسوی
۱۸ سن ایچ ساوه یک-مقاومت البرز یک تمام
سن ایچ:رشید قلی پور/مقاومت:علیرضا محمودی
۱۸ فرش آرا مشهد ۳-حفاری خوزستان ۳ تمام
فرش:میثم اینانلو-رحمان سارانی-مجیدخزایی/حفاری:شهاب طالبی-بهزاد عظیمی-پیمان حفیظی

 

هفته چهارم لیگ برتر – سه شنبه ۲ مرداد
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ اهورا بهبهان ۳-مس سونگون ۳
تمام
اهورا: امیر شجاعی(۲)-فخرالدین موسوی مس:سعید مومنی-محمدرضا پیکان-توحید لطفی
اخراج رضا شایان پور بازیکن اهورا

 

هفته جهارم لیگ برتر – پنجشنبه- ۴ تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷ گیتی پسند ۸-پارسیان ۳ تمام
گیتی:سعیداحمدعباسی(۴)-مسلم اولادقباد-علیرضا جوان(۲)-محمد زارعی/پارسیان:امین مجیدی پور(۳)

 

هفته چهارم لیگ برتر – جمعه- ۵تیر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ شهروند ساری۱ – ارژن شیراز ۲ تمام
شهروند:جعفرنجفی(گل به خودی)/ارژن:مهدی زاهدی-محمدزارعی
۱۸ شهرداری ساوه ۲–مقاومت قرچک ۱ تمام
شهرداری:ابراهیم حاجتی(۲)/مقاومت:محمودی
۱۸:۳۰ سوهان قم ۰-سن ایچ ساوه ۰ تمام
۱۸ حفاری اهواز ۲-آذرخش ۰ تمام
حفاری:شهاب طالبی-الیاس براتی
۱۸ مقاومت البرز ۲- فرش آرا ۱ تمام
مقاومت:محمدزاده/فرش:سروش احمدنیا

 

هفته پنجم لیگ برتر-پنجشنبه-۱۸ مرداد
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ پارسیان ۲-شهروند ساری۴ تمام
پارسیان:مسعودسعادتی-امین مجیدی پور/شهروند:سعیدبلباسی-مرادناظری(۲)-پژمان بهادیوند
۱۸ مقاومت قرچک۰-گیتی پسند۳ تمام
گیتی:مسلم اولادقباد-مهران عالیقدر(۲)
۱۸ ارژن شیراز ۵-اهورا بهبهان۱ تمام
ارژن:محمدزارعی(۲)-رضاجوانبخت-جعفرنجفی-حسن هاشمی
۱۸ سن ایچ ساوه۶-شهرداری ساوه ۳ تمام
سن ایچ:علی مروتی(۲)-مسلم رستمی(۲)-رشیدقلی پور-مهدی مصطفایی/شهرداری:علی ابراهیمی(۲)-ابراهیم حاجتی
۱۸ فرش آرا ۱-سوهان محمدسیما ۲ تمام
فرش:هادی احمدی/سوهان:وفایی
۱۸:۲۰ آذرخش ۱-مقاومت البرز ۱ تمام
آذرخش:میلادقنبرزاده/مقاومت:محسن محمدزاده
معوقه هفته پنجم لیگ برتر-پنجشنبه ؛ ۲۶ مهر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷ مس سونگون ۴ – حفاری اهواز صفر
تمام مس: حمید احمدی، مرتضی عزتی، بابک نصیری، قاسم عروجی
هفته ششم لیگ برتر –پنج شنبه ۲۵ مرداد
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷ اهورا بهبهان ۳- شهروند ساری ۴ تمام
اهورا:رضا شایان پور(۲)-امیرشجاعی/شهروند:طاها مرتضوی-سعیدبلباسی-امیرحسین رسولی-مرتضی عظیمایی
۱۸ مقاومت قرچک ۲-پارسان شهر قدس ۱ تمام مقاومت:علی محب علیان-محمد گراوند/پارسیان:مهردادکریمی
۱۸ گیتی پسند اصفهان ۴-سن ایچ ساوه ۲ تمام گیتی:سعیداحمدعباسی-علیرضاجوان-مهران عالیقدر-محمد شجری/ سن ایچ:جواد اصغری مقدم(۲)
هفته ششم لیگ برتر – جمعه ۲۶ مرداد
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ حفاری ۱- ارژن‌ شیراز ۱ تمام
حفاری:شهاب طالبی/ ارژن: رضا جوان بخت
۱۸
شهرداری ساوه ۲- فرش‌آرا ۴ تمام شهرداری:علی ابراهیمی(۲)/ فرش:سروش احمدنیا-علی رستمی-مجید خزایی-عیدی
۱۸
سوهان قم۶- آذرخش یک تمام
سوهان:ناصر اطمینان(۳)-روح الله ایثاری-گل به خودی-شنوفی/ آذرخش:مصطفی طیبی
هفته ششم لیگ برتر- شنبه ۲۷ مرداد
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸
مقاومت البرز ۴- مس سونگون۲
تمام
مقاومت:سعید سروری(۳)/ مس:
هفته هفتم لیگ برتر-پنجشنبه؛ ۱ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ مس سونگون ۷-سوهان محمد سیما قم ۲ تمام مس:عزتی-پیکان،فخیم(۳)،لطفی،نصیری/قم: محسن بخشی(۲)
۱۸ آذرخش بندرعباس۲- شهردارس ساوه ۲ تمام آذرخش: امین نصرالله زاده،علی عابدین/ ساوه: علی کیایی،نصراله مومن
هفته هفتم لیگ برتر-جمعه؛ ۲ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷ فرش آرا مشهد ۱- گیتی پسند ۴ تمام فرش‌آرا: دهقان نژاد/گیتی:عالیقدر(۲)، جاوید، کاظمی
۱۸ پارسیان ۸-اهورا بهبهان ۳ تمام پارسیان:مجیدی‌پور(۳)،گلشنی(۳)،سعادتی/اهورا:شجاعی
۱۸ شهروند ساری ۴- حفاری اهواز ۴ تمام ساری: ناظری،رسولی،مرتضوی،بهادیوند/حفاری:کاظمی، رفیعی پور(۲)،بلباسی(گل‌بخودی)
۱۸ ارژن شیراز ۵-مقاومت البرز۰ تمام ارژن: برمشوری،زارعی، نجفی،موسوی،زاهدی
۱۸ سن ایچ ساوه ۳-مقاومت قرچک ۱ تمام ساوه:سپندار(۲)،حنیفی/ قرچک: محمد طاهری
هفته هشتم لیگ برتر-پنجشنبه؛ ۸ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷ شهرداری ساوه ۳ -مس ۴ تمام ساوه: کیایی،وطنخواه/ مس:فرهاد فخیم(۲)،ابوالقاسم عروجی،علیرضاعسگری
۱۸ سوهان محمد سیما ۳- ارژن ۲ تمام سوهان:علیرضا وفایی-روح الله ایثاری(۲)/ارژن:میثم برمشوری(۲)
هفته هشتم لیگ برتر-جمعه؛ ۹ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ مقاومت قرچک ۲-فرش آرا۰ تمام
مقاومت:مصطفی ظریفیان-محمد گراوند
۱۸ مقاومت البرز۱ -شهروند ۳ تمام
مقاومت:محسن باغشینی/شهروند:پژمان بهادیوند-شهرام شریف زاده
۱۸ گیتی پسند ۵-آذرخش ۴ تمام گیتی:سعیدافشار-مهدی جاوید(۲)-سعیدعباسی(۲)/آذرخش:مهردادقنبرزاده-نصرالله زاده-عابدین-بنی اسدی
۱۸ حفاری ۳- اهورا بهبهان ۲ تمام
حفاری:علیرضارفیعی-احسان متول(گل به خودی)-شهاب طالبی/اهورا:حجت مسیحی(۲)
۱۸ سن ایچ ساوه۳- پارسیان۲ تمام
سن ایچ:مهدی کریمی-نادرحنیفی(۲)/پارسیان:مهردادکریمی-ابوالفضل حسینی
هفته نهم لیگ برتر-پنجشنبه؛ ۱۵ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ مس سونگون ۴-گیتی پسند ۳ تمام
مس:مرتضی عزتی-فرهادفخیم-علیرضاعسگری-قاسم عروجی/گیتی:مهدی جاوید-سعیداحمدعباسی-محمدشجری
هفته نهم لیگ برتر-جمعه؛ ۱۶ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ اهورا بهبهان۳- مقاومت البرز۸ تمام
اهورا:مسیحی(۲)-مادری/مقاومت:خیام(۳)- محمدزاده-باغشینی-سهیلی مقدم-کدخدایی- داوودی
۱۸:۲۵ فرش ارا ۴-سن ایچ ساوه۱ تمام
فرش:علی رستمی-مجیدخزایی-کمال کهندل/سن ایچ:مجیدحاجی بنده
۱۸ آذرخش ۳- مقاومت قرچک۱ تمام
آذرخش:علی عابدین(۲)-مصطفی طیبی/محمدنجف سنگی
۱۸ شهروند ساری۷- سوهان قم۱ تمام
شهروند:مرادناظری(۲)-امیرحسین رسولی-رضا امانی-طاها مرتضوی-علی رهنما-کیانوش شیرپور/سوهان:روح الله ایثاری
۱۸:۲۰ پارسیان۳ – حفاری اهواز۳ تمام
پارسیان:امین مجیدی پور(۲)-ابوالفضل حسینی/حفاری:شهاب طالبی-حمیدبخشی(گل به خودی)-الیاس براتی
۱۸ ارژن شیراز۲-شهرداری ساوه۲ تمام
ارژن:میثم برمشوری-جعفرنجفی

 

هفته دهم لیگ برتر-پنجشنبه؛ ۲۲ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ گیتی پسند ۶ -ارژن شیراز ۲ تمام
گیتی:محمدشجری-مهدی جاوید(۳)-کشاورز-عباسی/ارژن:موسوی-قهرمانی
۱۸ شهرداری ساوه ۱ -شهروند ۴ تمام
شهرداری:علی کیایی/شهروند:مرادناظری(۲)-شریف زاده،رضا امانی
هفته دهم لیگ برتر-جمعه؛ ۲۳ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ سوهان محمد سیما ۷ -اهورا ۵ تمام
سوهان: بخشی- وفایی(۳)-اطمینان-مینویی(گل به خودی)-محمدکوهستانی/اهورا:مسیحی(۳)-شجاعی- مادری
۱۶ مقاومت البرز ۲ – حفاری ۱ تمام
مقاومت:سعید سروری-میثم خیام/حفاری:الیاس براتی
۱۷ فرش آرا ۳ – پارسیان ۲ تمام
فرش آرا:سروش احمدنیا-هادی احمدی-محمدعیدی/پارسیان:محمدبیضایی نژاد-حمیدبخشی فر
۱۸ مقاومت قرچک ۱ -مس ۵ تمام
مقاومت:محمدنجف زندی/مس:ابوالقاسم عروجی-بابک نصیری-فرهادفخیم(۳)
۱۸ سن ایچ ساوه ۷ -آذرخش۴ تمام
سن ایچ:فرشیدنادری(۳)-مهدی کریمی-جواداصغری مقدم-محمدجامع-حمیدرشیدی/آذرخش:میلادقنبرزاده(۲)-امین نصرالله زاده-نادرحنیفی(گل به خودی)
هفته یازدهم- جمعه ۶ مهر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ مس سونگون ۱ – سن ایچ ۱ تمام
مس:سعیدتقی زاده/سن ایچ:رضا سپندار
۱۶:۱۵ شهروند ۳- گیتی پسند ۲ تمام شهروند:طاها مرتضوی-مرادناظری-مهران عالیقدر(گل به خودی)/گیتی:سعیدعباسی-مهدی جاوید
۱۷:۳۰ پارسیان ۴-مقاومت افداری ساوه۲ تمام
ارژن:میثم برمشوری-جعفرنجفی

 

هفته دهم لیگ برتر-پنجشنبه؛ ۲۲ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ گیتی پسند ۶ -ارژن شیراز ۲ تمام
گیتی:محمدشجری-مهدی جاوید(۳)-کشاورز-عباسی/ارژن:موسوی-قهرمانی
۱۸ شهرداری ساوه ۱ -شهروند ۴ تمام
شهرداری:علی کیایی/شهروند:مرادناظری(۲)-شریف زاده،رضا امانی
هفته دهم لیگ برتر-جمعه؛ ۲۳ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ سوهان محمد سیما ۷ -اهورا ۵ تمام
سوهان: بخشی- وفایی(۳)-اطمینان-مینویی(گل به خودی)-محمدکوهستانی/اهورا:مسیحی(۳)-شجاعی- مادری
۱۶ مقاومت البرز ۲ – حفاری ۱ تمام
مقاومت:سعید سروری-میثم خیام/حفاری:الیاس براتی
۱۷ فرش آرا ۳ – پارسیان ۲ تمام
فرش آرا:سروش احمدنیا-هادی احمدی-محمدعیدی/پارسیان:محمدبیضایی نژاد-حمیدبخشی فر
۱۸ مقاومت قرچک ۱ -مس ۵ تمام
مقاومت:محمدنجف زندی/مس:ابوالقاسم عروجی-بابک نصیری-فرهادفخیم(۳)
۱۸ سن ایچ ساوه ۷ -آذرخش۴ تمام
سن ایچ:فرشیدنادری(۳)-مهدی کریمی-جواداصغری مقدم-محمدجامع-حمیدرشیدی/آذرخش:میلادقنبرزاده(۲)-امین نصرالله زاده-نادرحنیفی(گل به خودی)
هفته یازدهم- جمعه ۶ مهر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ مس سونگون ۱ – سن ایچ ۱ تمام
مس:سعیدتقی زاده/سن ایچ:رضا سپندار
۱۶:۱۵ شهروند ۳- گیتی پسند ۲ تمام شهروند:طاها مرتضوی-مرادناظری-مهران عالیقدر(گل به خودی)/گیتی:سعیدعباسی-مهدی جاوید
۱۷:۳۰ پارسیان ۴-مقاومت البرز ۳ تمام
پارسیان: محمد بیضایی(۲)،پوریا گلشنی،مهدی رضاییان/ مقاومت:محسن باغشینی(۲)-علیرضا محمودی
۱۷ حفاری ۷-سوهان قم ۲ تمام حفاری:شهاب طالبی(۲)-پیمان حفیظی-وحیدکاظمی(۲)-حسین فهیمی-الیاس براتی/سوهان:روح الله ایثاری-فرهادابراهیمی(گل به خودی)
۱۸ آذرخش ۱- فرش آرا ۳ تمام
آذرخش:علی عابدین/فرش:علی ابراهیمی-سروش احمدنیا-کمال کهندل
۱۸ اهورا ۴- شهرداری ساوه ۴ تمام
اهورا:امیرشجاعی(۲)-حجت مسیحی(۲)/شهرداری:اسماعیل وطنخواه-آرش خلیل وند
۱۸ ارژن ۳- مقاومت قرچک۳ تمام
ارژن:اسحاق سورغالی(۲)-حمیدقهرمانی/قرچک:محمدطاهری
هفته دوازدهم- پنجشنبه ۱۲ مهر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷ گیتی پسند ۸-اهورا بهبهان ۳ تمام
گیتی:جاوید(۴)-درخشانی-اولادقباد-احمدعباسی(۲)/اهورا:شایان پور-ظهرابی(۲)
۱۸ فرش آرا ۳-مس سونگون ۵ تمام
فرش:خزایی-ابراهیمی(۲)/مس:احمدی(۲)-عزتی-عسکری-فخیم
۱۸ سوهان قم ۲-مقاومت البرز ۲ تمام
سوهان:اطمینان(۲)/مقاومت:محمدی-ابوالقاسمی فرد
۱۸ شهرداری ساوه ۳- حفاری ۳ تمام
شهرداری:بابایی(۲)-مومن/حفاری:رفیعی پور-دهدار-فهیمی
۱۸ آذرخش ۳-پارسیان ۱ تمام
آذرخش:نصرالله زاده-بنی اسدی-طیبی/پارسیان:حسینی
۱۸ مقاومت قرچک ۴-شهروند ۳ تمام
مقاومت:محمودی(۴)/شهروند:ره انجام(۲)-ناظری
هفته دوازدهم- جمعه ۱۳ مهر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ سن ایچ ساوه ۳-ارژن شیراز یک تمام ساوه: مجید حاجی بنده(۲)، محمد جامع/ ارژن: حمید قهرمانی
هفته سیزدهم لیگ برتر- پنجشنبه ۱۹ مهر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ اهورا بهبهان ۲- مقاومت قرچک ۲ تمام اهورا: شجاعی، مسیحی/قرچک: طاهری، گرایلو
۱۷ مقاومت البرز ۶- شهرداری ساوه ۳ تمام البرز: خدادادی، عبدالقاسمی، خیام(۲)،محمدزاده، سهیلی
۱۷ ارژن شیراز ۲- فرش آرا مشهد ۳ تمام ارژن:زارعی،قهرمانی/ فرش آرا: رستمی، ایلانلو،ابراهیمی
۱۸ مس سونگون ۶- آذرخش ۴
تمام مس: احمدی(۲)، نعمتوند، عزتی،فخیم،عروجی/ آذرخش: نصرالله، جعفری(۲)، طیبی
۱۸ حفاری اهواز ۲- گیتی پسند ۳ تمام حفاری:طالبی(۲)/ گیتی: عباسی، عالیقدر،جاوید
۱۸ شهروند ساری ۳- سن ایچ ساوه ۲ تمام ساری: اسماعیلی، ره انجام(۲)/ ساوه: سپندار،مهدی کریمی
۱۸ پارسیان شهرقدس ۲-سوهان قم ۳ تمام پارسیان: بیضایی نژاد(۲)/ قم:کوهستانی(۲)،ایثاری
هفته چهاردهم لیگ برتر- جمعه ۱۱ آبان
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ شهروند ساری ۲-فرش آرا ۴ تمام
شهروند:طاها مرتضوی-حمیدرضا ره انجام/فرش:علی بهلولی-سروش احمدنیا-سروش احمدنیا-مجیدخزایی
۱۶ مس سونگون ۷ -پارسیان ۲ تمام
مس:سعیدتقی زاده-فرهادفخیم(۲)-عزتی(۳)/پارسیان:مسعودسعادتی-حسین سلطانی
۱۶ ارژن شیراز ۱-آذرخش ۳ تمام
ارژن:رضا جوانبخت/آذرخش:سینااحمدیان-میلادچراغی(۲)
۱۶ مقاومت البرز ۳-گیتی پسند ۴ تمام
مقاومت:سعیدسروری-میثم خیام-علیرضا محمودی/گیتی:گل به خودی-مهران عالیقدر-سعیدافشار-مهدی جاوید
۱۶ حفاری ۳- مقاومت قرچک ۱ تمام
حفاری:شهاب طالبی(۲)-الیاس براتی/مقاومت:مصطفی ظریفیان
۱۶ اهورا بهبهان ۲-سن ایچ ساوه ۲ تمام
اهورا:رضاشایان پور-سعیداسمی زاده/سن ایچ:وحید شفیعی-رضا اسپندار
۱۶ سوهان قم ۵-شهرداری ساوه ۴ تمام
سوهان:گل به خودی-علیرضا وفایی-سیدحسین رضوی-سیدمصطفی موسوی-روح الله ایثاری/شهرداری:علی خلیلوند(۲) ابراهیم حسنی- میثم نوری(شهرداری)
هفته پانزدهم لیگ برتر- جمعه ۱۸ آبان
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ پارسیان ۳ – شهرداری ساوه ۳ پایان بازی
پارسیان: امین مجیدی‌پور «۲گل»-
۱۶ مس سونگون ۲ – ارژن یک پایان بازی مس: حمید احمدی، عروجی – ارژن:
۱۶ آذرخش ۵ – شهروند ساری ۳ پایان بازی
آذرخش: میلاد چراغی«۲گل»، قنبرزاده«۲گل»، طیبی- شهروند: مراد ناظری، شریف‌زاده، اسماعیلی
۱۶ گیتی‌پسند ۴ – سوهان قم یک پایان بازی
گیتی‌پسند: شجری«۲گل»، اولادقباد، مهدی جاوید – قم: ناصر اطمینان – اخراج مربی سوهان قم
۱۶ مقاومت قرچک ۵ – مقاومت البرز یک پایان بازی
قرچک: علی محمودی، قلی‌زاده، محمد گراوند«۲گل»، طاها نعمتیان-
۱۶ فرش‌آرا ۳ – اهورای بهبهان یک پایان بازی
فرش‌آرا: علی رستمی، بهمن جعفری، مجید خزایی – اهورا: سجاد مسیحی
۱۶ سن‌ایچ ساوه ۳ – حفاری ۶ پایان بازی
سن‌ایچ: فرشید نادری، مهدی کریمی – حفاری: بهزاد عظیمی«۲گل»، طالبی، الیاس براتی
هفته شانزدهم لیگ برتر- پنجشنبه ۲۴ آبان
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ شهروند ساری۳-مس ۳ نتیجه نهایی شهروند:رضا امانی-حمیدرضا ره انجام-مرادناظری/مس:حمید احمدی(۲)-مرتضی عزتی
۱۶ شهرداری ساوه ۲-گیتی پسند ۳ نتیجه نهایی شهرداری:علی خلیلوند-وطنخواه/گیتی:محمدشجری-سعیدعباسی-مهدی جاوید
۱۶:۳۰ سوهان قم ۳- مقاومت قرچک۴ نتیجه نهایی سوهان:ناطراطمینان-هاشم فرج زاده-علیرضاوفایی/مقاومت:مهدی قلی زاده-گراوند-نجف زنگی-نعمتیان
۱۵:۱۵ اهورا بهبهان ۳-آذرخش۲ نتیجه نهایی اهورا:سجادمسیحی(۳)/آذرخش:سینا احمدیان پور(۲)
۱۶ ارژن شیراز ۵-پارسیان ۴ نتیجه نهایی ارژن:جعفرنجفی-محمدزارعی-حمیدقهرمانی-اسحاق سورغالی(۲)/پارسیان:پوریا گلشنی
۱۶ مقاومت البرز ۱- سن ایچ صفر نتیجه نهایی مقاومت:میثم خیام
۱۶ حفاری خوزستان ۳-فرش آرا ۳ نتیجه نهایی حفاری:شهاب طالبی-حسین فهیمی-سیناممبینی/فرش:علی رستمی-علی ابراهیمی-هادی احمدی
هفته هفدهم لیگ برتر- جمعه ۲ آذر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ مس سونگون ۴-اهورا بهبهان صفر تمام مرتضی عزتی-ابوالقاسم عروجی-علیرضا صمیمی-فرهاد فخیم(مس)
۱۶ پارسیان صفر- گیتی پسند یک تمام مهدی جاوید(گیتی)
۱۶ ارژن شیراز صفر- شهروند ساری صفر تمام
۱۶ مقاومت قرچک ۲-شهرداری ساوه ۲ تمام محمد گرواند(۲)(قرچک) نصرالله مومن-ابراهیم حسینی(شهرداری)
۱۶ سن ایچ ساوه ۴- سوهان قم ۲ تمام علی مروتی-رضا سپندار-مهدی کریمی-سجاد بندی سعدی(سن ایچ)محمد کوهستانی-روح الله ایثاری(سوهان)
۱۶ آذرخش ۲- حفاری خوزستان ۲ تمام سینا احمدیان پور-بهروز جعفری(آذرخش) علیرضا رفیعی پور-احمد ملاعلی(حفاری)
۱۶ فرش آرا ۵- مقاومت البرز ۳ تمام هادی احمدی-علی ابراهیمی-محمد پیکان-سروش احمدنیا-علیرضا بهلول(فرش آرا) میثم خیام(۲)-محسن محمدزاده(مقاومت)
هفته هجدهم لیگ برتر- پنجشنبه ۸ آذر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ گیتی‌پسند ۶-مقاومت قرچک ۳ تمام گیتی:افشین کاظمی،محمد شجری،احمد عباسی،عالیقدر،جاوید(۲)/قرچک:سعید قلندری،علی محمودی،طاها نعمتیان
۱۶ اهورا بهبهان ۳- ارژن شیراز ۱ تمام اهورا:رضا شایان،حجت مسیحی/ارژن:سورغالی
۱۶ شهرداری ساوه ۱– سن ایچ ۴ تمام شهرداری:ابراهیم حسینی/سن‌ایچ:محمد جامع،مهدی کریمی(۲)،رضا سپندار
۱۶ مقاومت البرز ۳- آذرخش ۴ تمام آذرخش:میلاد قنبرزاده(۲)،میلاد چراغی،سینا احمدیان
۱۶ حفاری ۳ – مس سونگون ۳ تمام حفاری: سینا ممبینی(۲)،آرش دهدار/مس:علیرضا عسگری(۲)،سعید تقی‌زاده
۱۶:۳۰ سوهان قم ۵- فرش آرا ۳ تمام قم: روح الله ایثاری،علیرضا وفایی(۲)،سید حسین رضوی،ناصر اطمینان/فرش: علی ابراهیمی،سروش احمدنیا(۲)
۱۷:۳۰ شهروند ۶- پارسیان ۶ تمام ساری:امانی(۲)،کیانوش شیرپور،ناظری،گل‌بخودی،عظیمایی/پارسیان:محمد بیضایی(۲)،گلشنی(۲)،ابوالفضل حسینی
هفته نوزدهم لیگ برتر- یکشنبه ۱۸ آذر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ سن ایچ ساوه ۲- گیتی پسند ۴ تمام
سن ایچ:حمیدطاهری-مهدی کریمی/گیتی:محمددرخشانی-محمدشجری(۲)-مهدی جاوید
۱۶ مس سونگون ۶- مقاومت البرز ۱ تمام
مس:مصطفی نعمت وند-فخیم(۲)-عزتی-داودتاج بخش-حسین زاده/مقاومت:سهیل حامدی
۱۶ آذرخش ۱- سوهان قم ۲ تمام
آذرخش:مهردادقنبرزاده/سوهان:روح الله ایثاری(۲)
۱۶ پارسیان۳- مقاومت قرچک۱ تمام
پارسیان:مسعودسعادتی(۲)-مهدی رضاییان/مقاومت:امیرحسین طیبی
۱۶ ارژن شیراز ۵- حفاری خوزستان ۰ تمام
ارژن:جعفرنجفی(۲)-مصطفی فخری-رضاجوانبخت-علیرضاموسوی
۱۶ شهروند ساری ۵- اهورا بهبهان ۴ تمام
اهورا:سجادمسیحی(۲)-رشیدقلی پور-رضا شایان پور/شهروند:رضاامانی-ابوالفضل افضلی-مرادناظری(۲)-طاهامرتضوی
۱۷ فرش آرا ۸- شهرداری ساوه ۳ تمام
فرش:علی رستمی-سروش احمدنیا-علیرضابهلولی-مجیدخزایی-کمال کهندل-بهمن جعفری-صابرخوشنما-علی رستمی/ساوه:مجیدخزایی(گل به خودی)-مجتبی مریدی زاده، نصرالله مومن
هفته بیستم لیگ برتر- شنبه ۲۴ آذر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ سوهان قم ۵- مس سونگون۶ پایان بازی
سوهان:روح الله ایثاری(۲)-علیرضا وفایی-محمد کوهستانی(۲) مس:سعید تقی زاده(۲)-حمید احمدی(۲)-ابوالقاسم عروجی-مرتضی عزتی اخراج فخیم
۱۶ شهرداری ساوه ۵- آذرخش۳ پایان بازی
شهرداری:علی خلیل وند-مجتبی مریدی زاده-رضا تمیزی-علی کیایی-ناصر بابایی آذرخش:مهرداد قنبرزاده(۲)- بهروز جعفری
۱۶ حفاری خوزستان ۳- شهروند ساری ۱ پایان بازی
حفاری:شهاب طالبی (۲) سینا ممبینی شهروند:مراد ناظری اخراج مربی حفاری
۱۷ گیتی پسند اصفهان۵- فرش آرا ۲ پایان بازی
گیتی:سعید افشار-علیرضا بهلولی(گل به خودی)-محمد شجری-مهدی جاوید(۲) فرش:علیرضا بهلولی-هادی احمدی
۱۶ مقاومت البرز ۳- ارژن شیراز ۱ پایان بازی
مقاومت:علیرضا موسوی(گل به خودی)-میثم خیام-سهیل حامدی ارژن:مهدی زاهدی اخراج مربی ارژن
۱۶ مقاومت قرچک ۴- سن ایچ ساوه ۵ پایان بازی مقاومت:محمد نجف زنگی-مهدی مصطفایی(گل به خودی)-علی محب علیان-مصطفی ظریفیان سن ایچ:حمید طاهری(۲)-مهدی کریمی-علی مروتی(۲)
۱۶ اهورا بهبهان ۵- پارسیان شهر قدس ۴ پایان بازی
اهورا:امیر شجاعی(۲)-نعیم سیاری(۲)سجاد مسیحی پارسیان:پوریا گلشنی-امین مجیدی پور(۲)-علی فخرت
هفته بیست و یکم لیگ برتر- جمعه ۳۰ آذر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۵ ارژن شیراز ۱- سوهان قم۳ تمام
ارژن:حمیدقهرمانی/سوهان:علیرضاوفایی-روح الله ایثاری-محمدکوهستانی
۱۶ مس سونگون ۳- شهرداری ساوه ۰ تمام
مس:عروجی-عسگری-تقی زاده
۱۶ فرش آرا ۰- مقاومت قرچک ۱ تمام
مقاومت:محمدطاهری
۱۶ شهروند ساری ۶- مقاومت البرز ۶ تمام
شهروند:رضا امانی(۲)-طاهامرتضوی(۲)-حمیدرضا ره انجام-امیرحسن قربانزاده/مقاومت:محسن محمدزاده(۲)-سهیل حامدی(۲)-علیرضاابوالقاسمی
۱۶ آذرخش ۴- گیتی پسند ۷ تمام
آذرخش:مهرداد قنبر زاده-امین نصرالله زاده(۲)-بهزادمیری زاده/گیتی:احمدعباسی- جاوید(۲)-افشار-اولادقباد- جعفری(گل به خودی)-عالیقدر
۱۶ اهورا بهبهان ۴-حفاری خوزستان ۳ تمام
اهورا:حجت مسیحی(۳)-رضا ظهرابی/حفاری:شهاب طالبی(۲)-شایان بنادری
۱۶ پارسیان ۶- سن ایچ ساوه ۲ تمام
پارسیان:؟حاجی بنده(گل به خودی)-محمدبیضایی-امین مجیدی پور-مهردادکریمی-پوریاگلشنی/سن ایچ:مهدی کریمی-علی مروتی
هفته بیست و دوم لیگ برتر- چهارشنبه ۵ دی
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ حفاری ۳- پارسیان۲ تمام
حفاری:هومن یعقوبی،علیرضا رفیعی،امید رستمی/ پارسیان: علیرضا شیخلر،ابوالفضل حسینی
۱۶ سن ایچ ساوه ۳-فرش آرا۱ تمام
سن ایچ: فرشید نادری(۲)-علی مروتی/ مشهد:میثم اینانلو
۱۶ مقاومت البرز ۳- اهورا ۱ تمام
البرز:‌ علی محمودی-باغیشنی-سهیل جامدی/اهورا:رضا شایان پور
۱۶ مقاومت قرچک۱-آذرخش۱ تمام
قرچک: ظریفیان/ آذرخش: میلاد چراغی
۱۶ سوهان قم۳- شهروند ۲ تمام
ناصر اطمینان(۲)،هاشم فرج زاده/ شهروند: یاسر صمدی،طاها مرتضوی
۱۶ گیتی پسند۵-مس ۴ تمام
سعید احمدعباسی-مهدی جاوید-مهران عالیقدر-محمد شجری-عزتی(گل بخودی)/مس:بابک نصیری-علیرضا عسگری-ابوالقاسم عروجی(۲)
۱۶ شهرداری ساوه ۳- ارژن ۴ تمام ساوه: طالبی، حسینی، نوری/ ارژن: سورغالی، نجفی (۲)، زاهدی
هفته بیست و سوم لیگ برتر- سه شنبه ۱۱ دی
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ ارژن شیراز۱- گیتی پسند۲ تمام ارژن:زاهدی/گیتی:شجری-محمدحسین درخشانی
۱۶ شهروند۵ – شهرداری ساوه۲ تمام
شهروند:حمیدرضا ره انجام(۳)-امیرحسین رسولی/شهرداری:ناصربابایی(۲)
۱۶ آذرخش ۸- سن ایچ ساوه۶ تمام
آذرخش:بهروز جعفری(۲)-مهردادقنبرزاده(۴)-سینااحمدیانپور(۲)/سن ایچ:مهدی کریمی(۳)-وحیدشفیعی(۲)-محمدجامع
۱۵ اهورا ۲- سوهان قم ۲ تمام
اهورا:سجاد مسیحی-امیرشجاعی/سوهان:علیرضا وفایی-روح الله ایثاری
۱۶ مس ۵- مقاومت قرچک۳ تمام
مس:مرتضی عزتی-سعیدتقی زاده-نادرحنیفی-علیرضا عسگری-مصطفی نعمت وند/قرچک:مهدی قلی زاده-محمدطاهری-عمادطاهری
۱۶ حفاری۲ – مقاومت البرز۱ تمام
حفاری:شهاب طالبی-علیرضارفیعی/مقاومت:میثم خیام
۱۶ پارسیان ۲- فرش آرا۳ تمام
پارسیان:علی شیخلر،محمد بیضایی/فرش:بهمن جعفری-محمدعیدی-کمال کهندل
هفته بیست و چهارم لیگ برتر- یکشنبه ۱۶ دی
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۴ سن ایچ ساوه ۱- مس سونگون ۱ تمام
سن ایچ:علی مروتی مس:نادر حنیفی
۱۶ فرش آرا ۱- آذرخش بندرعباس ۰ تمام
فرش:محمد پیکان
۱۶ سوهان قم ۱- حفاری اهواز ۲ تمام
قم:هاشم فرج زاده حفاری:شهاب طالبی(۲)
۱۶ مقاومت قرچک ۲- ارژن شیراز ۲ تمام
قرچک:مهدی قلی زاده-مصطفی ظریفیان ارژن:مهدی زاهدی-حمید قهرمانی
۱۶ گیتی پسند ۰- شهروند ساری ۲ نا تمام
شهروند:طاها مرتضوی-امیر حسین رسولی اخراج سرپرست گیتی پسند
۱۶ شهرداری ساوه ۵- اهورا بهبهان ۹ تمام ساوه:بابایی-صادقی خلیلیان-مریدی زاده-اسماعیلی اهورا:سجاد مسیحی(۴)-نعیم سیاری(۲)-محسن ظهرابی-امیر شجاعی-رشید قلی پور
۱۶ مقاومت البرز۴- پارسیان شهرقدس ۱ تمام
مقاومت:علیرضا محمودی-میثم خیام-محسن محمدزاده-سعید سروریپارسیان:علی شیخلر

 

هفته بیست و پنجم لیگ برتر- جمعه ۲۱ دی
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ پارسیان شهرقدس ۷- آذرخش ۵ تمام
پارسیان:امین مجیدی پور-مهدی رضاییان-پوریا گلشنی(۳)-ابوالفضل حسینی-حسین سلطانی آذرخش:محمد بنی اسدی(۲)-میلاد چراغی-مهرداد قنبرزاده(۲)
۱۶ مقاومت البرز ۲- سوهان قم ۲ تمام
مقاومت:سعید سروری-علیرضا محمودی قم:علیرضا وفایی-روح الله ایثاری
۱۶ مس سونگون یک- فرش آرا ۵ تمام
مس:بابک نصیری فرش:محمد پیکان-هادی احمدی(۲)-محمد عیدی-مجید خزایی
۱۶ حفاری ۳- شهرداری ساوه یک تمام
حفاری:بهزاد عظیمی(۳) شهرداری:امید طالبی
۱۶ ارژن شیراز یک-سن ایچ ساوه ۲ تمام
ارژن :اسحاق سورغالی سن ایچ:وحید شفیعی-رضا اسپندار
۱۶ اهورا بهبهان ۲- گیتی پسند ۶ تمام اهورا:رشید قلی پور -امیر شجاعی گیتی:محمد شجری-مهران عالیقدر(۲)-سعید عباسی-(۲)مهدی جاوید
۱۶ شهروند ساری ۴- مقاومت قرچک ۴ تمام
شهروند:سعید بلباسی-طاها مرتضوی-کیانوش شیرپور(۲) مقاومت:محمد طاهری(۲)-طاها نعمتیان(۲)
هفته بیست و ششم لیگ برتر- پنجشنبه ۲۷ آذر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ سوهان قم ۲ -پارسیان ۲ تمام حسین رضوی، روح الله ایثاری/پارسیان:پوریا گلشنی
۱۶ سن ایچ ساوه ۵ -شهروند ۳ تمام
مهدی کریمی(۳)، علی مروتی، رضا سپندار/ شهروند:ابوالفظل افضلی،حمید رضا ره انجام ،امیر حسین رسولی
۱۶ شهرداری ساوه ۵- مقاومت البرز ۳ تمام نصرالله مومن، رضا تمیزی، ناصر بابایی، میثم نوری
۱۶ فرش آرا۳ -ارژن شیراز ۱ تمام فرش آرا: مجید خزائی(٢) کمال کهندل/ ارژن: مصطفی فخری
۱۶ گیتی پسند۷ -حفاری ۴ تمام گیتی:مسلم اولادقباد،مهران عالیقدر(٢-احمد عباسی،گل به خودی(هومن یعقوبی)،مهدی جاوید(۲)/حفاری:احمد ملاعلی،شهاب طالبی،حسین فهیمی(۲)
۱۶ آذرخش ۳- مس سونگون ۳ تمام آذرخش:قنبرزاده(۳)/ مس:داوود تاج بخش(٢)، بابک نصیری
۱۶ مقاومت قرچک ۳ -اهورا ۴ تمام اهورا:سجاد مسیحی(۲)،رشید قلی پور،امیر شجاعی/ قرچک:محمدطاهری، طاها نعمتیان

تقویم کامل مرحله پلی‌آف:

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.

درباره ما
تیم پایگاه خبری فوتسال که از خبرنگاران تخصصی فوتسال تشکیل شده، در صدد این است تا جدیدترین اخبار و تحلیل‌ها از رویدادهای این رشته را ارائه کند. این پایگاه خبری به صورت مستقل و شورای سردبیری اداره می‌شود و وابسته به هیچ نهاد و ارگانی نیست. شورای سردبیری متشکل از آقایان سید حامد اردهالی و مهدی جاویدی است.