تیم طرح و توسعه الوند سرانجام سرمربی خود را انتخاب کرد.