مصطفی نظری: در روسیه هم هفت سین درست می کنم

مصطفی نظری: در روسیه هم هفت سین درست می کنم

دقایقی از تحویل سال 1393 گذشته بود که برای گفتن تبریک به صخره سنگی فوتسال دنیا با روسیه تماس برقرار کردیم و مصاحبه ای هم برای انتشار در پایگاه خبری فوتسال با مصطفی نظری گرفتیم.؛