نام نماینده قزوین در لیگ برتر طرح و توسعه سبز الوند است که متشکل از بازیکنان منصوری،میثاق و دانشگاه آزاد خواهد بود.