باشگاه گیتی پسند از انتخاب حسین شمس به عنوان سرمربی خود خبر داد.