بی توجهی نایب رئیس بانوان به فوتسال پایان دارد؟

بی توجهی نایب رئیس بانوان به فوتسال پایان دارد؟

به گزارش پایگاه خبری فوتسال، نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال با فعالیت‌ها و حاشیه‌هایش، فوتبال و فوتسال زنان را با مشکل مواجه کرده و آنها را در آستانه رویدادهایی مهم تنها گذاشته است.  اخبار و حواشی پیرامون فعالیت‌های خصوصی و مالی شهره موسوی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال بر سر فوتبال و فوتسال زنان هم سایه