اصولی نرود مشکل حل نمی‌شود

اصولی نرود مشکل حل نمی‌شود

اعتراض اهالی فوتسال از ناکارآمدی‌های مدیریت کمیته فوتسال به اوج خود رسیده و به نظر می‌رسد دیگر زمان آن رسیده است نگاه‌ها به این رشته تغییر کند؛ فوتسالی که با وجود تمام افتخارات کسب‌شده همچنان به عنوان برادر ناتنی به او نگاه می‌شود!