دکان دونبش خیابان سئول!

دکان دونبش خیابان سئول!

حذف نفر اول فوتسال از بیشتر معادلات این رشته و کم رنگ شدن حضورش در محافل فوتسالی، تو خالی در آمدن وعده ها، شکست ها و ناکامی های پیاپی بین المللی و افول روز به روز، همه و همه سبب ساز ویرانی دکانش خواهد شد. دکانی که هیچ گاه یک رو نداشت. نه خودش نه صاحبش.؛