سهميه ليگ يك تیم دانشگاه آزاد تهران به تیم شاهد تهران انتقال يافت.