وقتی بهترین گلزنان لیگ برتر پاپس کشیدند

وقتی بهترین گلزنان لیگ برتر پاپس کشیدند

بخت‌هایی که خوشبخت نبودند. هفته‌ای که گذشت آن‌ها توری را به حرکت در نیاوردند، توپی را از خط عبور ندادند و گلی را به ثمر نرساندند. اما شاهد روشن شدن ماشین گلزنی ادوار گذشته نیز بودند.