این روزها انتقادات به پیراهن تیم ملی فوتبال و فوتسال ایران شدت گرفته و کیفیت پایین آن و طراحی ضعیف آن باعث تمسخر اهالی فوتبال و فوتسال شده است.