طاهری: باید به  شمسایی زمان بدهیم تا بتواند پایه و اساس تیم ملی را درست کند /دانش علمی و فنی اسطوره جهانی به تیم ملی کمک زیادی خواهد کرد/شرایطمان از لحاظ روحی، روانی و تکنیک و تاکتیک بهتر شد