مغرور شدیم اما گلر تاجیک به اندازه عمرش توپ گرفت/ سرمربی افغانستان جای حرف‌های بی‌اساس روی تیم خودش تمرکز کند/ داوری کافا همسطح با مسابقات نیست

مغرور شدیم اما گلر تاجیک به اندازه عمرش توپ گرفت/ سرمربی افغانستان جای حرف‌های بی‌اساس روی تیم خودش تمرکز کند/ داوری کافا همسطح با مسابقات نیست

سرمربی تیم‌ملی زیر ۱۹سال ایران گفت: مقابل تاجیکستان مغرورانه بازی کردیم اگرچه که گلر آنها هم به اندازه تمام عمرش از بازیکنان ما توپ گرفت.

قابل مقایسه با ایران نبودیم اما بخاطر کم‌تجربگی باختیم/ با دو اردوی ۱۰روزه به بیشکک آمده‌ایم!/ دو سال دیگر تیم‌ملی تاجیکستان را ببینید

قابل مقایسه با ایران نبودیم اما بخاطر کم‌تجربگی باختیم/ با دو اردوی ۱۰روزه به بیشکک آمده‌ایم!/ دو سال دیگر تیم‌ملی تاجیکستان را ببینید

سرمربی ایرانی تیم زیر ۱۹سال تاجیکستان گفت: واقعا به لحاظ نفری قابل مقایسه با ایران نبودیم اما بسیار خوب ظاهر شدیم و بخاطر بی‌تجربگی به این تیم با نتیجه نزدیک باختیم.