پایگاه خبری فوتسال با همکاری یکی از آنالیزورهای مطرح، آمار مربوط به گلزنان لیگ 93 و مقایسه آن با دوره قبل را منتشر کرد.