محمود خوراکچی به عنوان سرمربی جدید تیم گیتی پسند اصفهان انتخاب شد.