باید به تیم ناظم الشریعه نمره قبولی داد و امیدوار بود با برنامه ریزی بهتر بتوانیم بار دیگر بر قله آسیا قرار بگیریم.