در این کمیک تصویری ماجرای لغو اردوی اردبیل را مشاهده کنید.