صانعی اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تدارکاتی را اعلام کرد.