عکس های بازی فرش آرای مشهد و شهروند ساری در هفته دوازدهم را در ادامه ببینید.