شنیده ها حاکی از حضور فرهاد توکلی در گیتی پسند است.