مراسم برترین های فوتسال در کنار فوتبال دوشنبه شب برگزار شد و علی رغم حرف و حدیث هایی که در انتخاب برترین های فوتبال بود در فوتسال با حاشیه کمتری برگزار شد.