از ۱۴ سال روی سکو بودن تا عیدی دادن به اهلش!

از ۱۴ سال روی سکو بودن تا عیدی دادن به اهلش!

سپهر محمدی فوتسالیت اصفهانی همواره یکی از ستاره‌های فوتسال این مرز و بوم محسوب شده است، وی در تیم ملی فوتسال و تیم‌های باشگاهی خود درخشش خوبی را داشته و به واقع سنگربان و ناجی دروازه‌ها بوده است. ؛