یک خط برای بابک…

یک خط برای بابک…

بابك كه رفت، با خودش خطي كشيد تا بي نهايت. خطي كه اگر پي اش را بگيريد به چيزي جز عشق نمي رسيد. عشق به مردم. عشق به كار.عشق به رفيق و حتي عشق به دشمن.؛