شکوری به فوتسال می آید!

شکوری به فوتسال می آید!

حضور شکوری در کمیته فوتسال محتمل است تا پس از خالی شدن صندلی دبیرکلی، مهدی تاج تصمیمی برای این پست بسیار مهم بگیرد.؛