شمسایی سفید پوش شد

شمسایی سفید پوش شد

وحید شمسایی پس از یک سال، پیراهن مشکلی خود را با اقدام گیتی پسندی ها عوض کرد.