ایازی: جای بازیکنان قدیمی در تیم فردوس خالی است

ایازی: جای بازیکنان قدیمی در تیم فردوس خالی است

گلر جدید تیم فوتسال فردوس گفت: جای بازیکنانی همانند هاشم فرج زاده، علیرضاوفایی، حمید رشیدی، محمد دهقان، محمد حسین کوهستانی، ابوالقاسم عروجی و دیگر بازیکنانی که در فصل های گذشته برای نمایندگان استان بازی کردند در این تیم خالی است.