شمسایی:فوتسال اولین و آخرین رشته در دوران کرونا بود/اگر تیمی برای سفر رفتن حال ندارد، نگوید ۵ بازیکنم کرونایی هستند/فوتسال خیلی بزرگ است و به ما خیلی کوچک نگاه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند