پایگاه خبری فوتسال برای اولین بار مقایسه آماری جالبی بین هفت تیم برتر انجام داده و همچنین با تحلیلی علمی تیم قهرمان را پیش بینی کرده است.