شمسایی از وضعیت عجیب و غریب تیم داری در فوتسال می گوید.