علی عابدین و امیر احمدپور دو بازیکن پارسیان از این تیم جدا شدند.