این بار کار به تهدید کشید/ مدیر فنی دبیری: بازی را با من شروع نکن!

این بار کار به تهدید کشید/ مدیر فنی دبیری: بازی را با من شروع نکن!

مناقشه بین دو مدیر فنی تیم های دبیری تبریز و ماهان تندیس قم که اتفاقا از مربیان قدیمی و مو سفید فوتسال هم محسوب می شوند بعد بازی این دو تیم آغاز شده و امیر شمسایی این بار در پاسخ به شمس، لحن تند تری را به کار برده است.؛