وعده و وعید و دیگر هیچ…!

وعده و وعید و دیگر هیچ…!

در این یادداشت به مرور تمام وعده های عملی نشده رئیس کمیته فوتسال در سالی که گذشت خواهیم پرداخت. وعده هایی که افتخاری تنها یک هدف از طرح آن ها می تواند داشته باشد؛ فرار از فشار.؛