اسامی داوران بازی ملی حفاری اهواز و سن ایچ ساوه از سوی کمیته داوران اعلام شد.