در ادامه بررسی تیم ها امروز عملکرد تیم دبیری تبریز را مورد تحلیل قرار می دهیم.