در ادامه بررسی تیم ها امروز عملکرد تیم مقاومت البرز را مورد تحلیل قرار می دهیم.