مرکز مطالعات خلیج فارس با ارسال نامه ای به علی کفاشیان خواستار جلوگیری از ورود تیم الخلیج امارات به ایران شد.