مهدی نعمتی روی نیمکت نماینده ساری نشست تا بصورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده باشد.