سید مهدی ابطحی هدایت تیم دسته اولی استقلال نوین ماهشهر را بر عهده گرفت.