در اولین گزارش رادیویی به موضوع انحلال تیم فوتسال دبیری پرداخته ایم.