با پایان رویدادهای فوتسالی در سال 1396، بهترین گلزن سال در رده ملی و باشگاهی مشخص شد.