دبیر کمیته فوتسال گفت: نمی‌دانم دوستان مدعی از جان فوتسال چه می‌خواهند؟ مگر فوتسال چه دارد که این همه هیاهو می‌کنند.