اتفاقات بازی شهروند ساری با مقاومت قرچک را بخوانید.