بنا بر اعلام مدیربت باشگاه سوهان محمد سیمای قم ، بازیکنان این تیم به دلیل عدم دریافت مطالبات خود حاضر به حضور در هفته پایانی لیگ نیستند.