خداحافظی فوتسال با پخش تلویزیونی

خداحافظی فوتسال با پخش تلویزیونی

تا همین فصل قبل شرایط برای پخش مستقیم مسابقات فوتسال بهتر شده بود و جدا از شبکه های استانی، شبکه ورزش نیز همگام با لیگ برتر فوتسال پیش می رفت.؛